W projekcie ministerstwa infrastruktury określono dokumenty konieczne do rejestracji. Odbędzie się ona na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub dowodu rejestracyjnego pojazdu albo innego dokumentu wydanego przez uprawniony organ na terenie Unii Europejskiej, potwierdzającego wykonanie badania technicznego.

Reklama

Obecnie wymagane jest zaświadczenie o pozytywnym wyniku tzw. pierwszego badania technicznego, przeprowadzonego w Polsce. Projekt zakłada jego likwidację.

Wprowadzenie tych przepisów wiąże się z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z czerwca 2008 r. Uznał on, że Polska wprowadzając przed rejestracją w naszym kraju wymóg badania technicznego przywożonych pojazdów używanych, zarejestrowanych uprzednio w innych państwach UE, uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

W myśl nowych przepisów stacje kontroli pojazdów zostaną podzielone na podstawowe i okręgowe. Stacje podstawowe będą przeprowadzały dodatkowe i okresowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. Natomiast stacje okręgowe zajmą się dodatkowymi i okresowymi badaniami technicznymi wszystkich pojazdów.