Od tego dnia dla takich pojazdów nie będą mogły być uznawane inne dokumenty stwierdzające rejestrację pojazdu wydane przez organy właściwe do rejestracji pojazdów w państwie członkowskim UE. Do postępowań wszczętych, a niezakończonych decyzją ostateczną przed 25 grudnia 2007 r. stosowane będą dotychczasowe przepisy.

Przepis ten stanowi wdrożenie wymagań Art. 5 Dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Stosowna ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 176, poz. 1238 w dniu 25.09.2007 r. Podstawą zmian procesu rejestracji pojazdów jest zmieniona w Art. 11 ww. ustawy ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w której uchylony został art. 72 ust. 2 pkt 4 i dodany w tym artykule ust. 2a.

Ministerstwo Transportu poinformowało, że niektóre państwa członkowskie UE (Niemcy, Austria, Holandia, Szwecja, Bułgaria, Luksemburg, Finlandia) wydają dowód rejestracyjny składający się z dwóch części. W takim przypadku wnioskujący o rejestrację pojazdu sprowadzonego z takiego państwa powinien dołączyć obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli właściciel pojazdu nie dołączy drugiej części, to tylko w szczególnych przypadkach - jej utraty, zgubienia lub zniszczenia - organ rejestrujący uznaje część pierwszą dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu na wniosek tego organu pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

Ministerstwo przypominało także, że dla użytkowników pojazdów w ruchu drogowym ważny jest również wprowadzony w ustawie Prawo o ruchu drogowym przepis art. 71 ust. 5a, który określa, że w przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta zobowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo. Podstawą do żądania okazania takiego dokumentu dla organów kontroli jest art. 129 ust. 2 pkt 2a Prawa o ruchu drogowym, który wszedł w życie 10 października 2007 r.