Chowanie fotoradarów w krzakach, ustawianie ich na bezpiecznych odcinkach ulic i wlepianie mandatów za brak możliwości wskazania sprawcy wykroczenia – to główne zarzuty, jakie kierują pod adresem straży gminnych kierowcy. Pojawiły się też wątpliwości odnośnie do tego, czy strażnicy mogą w ogóle używać przydrożnych fotografów.

– Prawo do używania przyrządów kontrolno-pomiarowych ma wyłącznie policja. Tymczasem w art. 129 b ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym upoważnia strażników gminnych do używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami – podkreśla Tadeusz Pepliński, prezes Stowarzyszenia Bezprawiu i Korupcji Stop.

W jego ocenie straże nie posiadają uprawnień do używania fotoradarów, na które została wystawiona tego rodzaju legalizacja. Zapisane w ustawie uprawnienie do używania urządzeń ujawniających i rejestrujących ogranicza się do ścigania wykroczeń zarejestrowanych przy użyciu monitoringu miejskiego, np. na sygnalizacji świetlnej.


Jeżeli ustawodawca chciałby dać strażnikom prawo do używania przyrządów pomiarowych, to napisałby to wprost, tak jak w art. 129 ust. 2 pkt 9 prawa o ruchu drogowym dał je policji – zaznacza Pepliński.

Co do tego, że definicja przyrządu pomiarowego jest pojęciem węższym niż pojęcie urządzenia nie ma wątpliwości Główny Urząd Miar. – Organy administracji miast nie są właściwe merytorycznie, by interpretować przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. A zawarta w ustawie  – Prawo o miarach definicja przyrządu pomiarowego mówi, że jest to urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Wzorce miary i materiały odniesienia są także traktowane jako przyrządy pomiarowe – podkreśla Tomasz Kałduś, dyrektor gabinetu prezesa GUM. A nie można stosować pojęć „przyrząd” i „urządzenie” zamiennie.

Problemu nie widzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego zdaniem słowa „przyrząd” i „urządzenie” jako synonimy mogą być stosowane zamiennie.

– Główny Urząd Miar w trakcie legalizacji i na druku legalizacji wpisuje „przyrząd radarowy”, a nie „urządzenie”, gdyż instytucja ta sprawdza jedynie zgodność wyniku pomiaru z wzorcowym przyrządem. Jest nim w takim przypadku bramka pomiarowa. To bramka jest urządzeniem, a przyrządem w tym przypadku jest miernik, który przelicza czas przejazdu auta od pierwszej fotokomórki do drugiej – podkreśla Jacek Sońta, naczelnik wydziału komunikacji i promocji MSWiA.