Droga S10 ma być rewolucją nie tylko w podróżowaniu ze Szczecina do Warszawy i odwrotnie, ale i od granicy z Niemcami do granicy z Litwą – przynajmniej tak wynika z deklaracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie najszybsza trasa spod Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pod Zamek Królewski w stolicy Polski prowadzi ekspresową S3 i autostradą A2. Taka trasa to ok. 570 km i jest dłuższa o około 45 km od bezpośredniej drogi z Pomorza Zachodniego do Warszawy, czyli po DK10.

Reklama

– W przyszłości, gdy obecną DK10 zastąpi droga ekspresowa S10, nie będzie trzeba już nadkładać drogi, by dotrzeć do celu szybko i wygodnie. Trasa połączy nie tylko Szczecin z Warszawą, ale również Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płock – zapowiada GDDKiA.

S10 - nowa droga od granicy z Niemcami do granicy z Litwą

Duży odcinek S10 stanie się również częścią nowego, północnego korytarza drogowego, od granicy z Niemcami do granicy z Litwą. S10 w Bydgoszczy połączy się z S5 na węźle Nowe Marzy i dalej pobiegnie do Ostródy, gdzie przetnie S7, następnie S51 do Olsztyna oraz dalej na wschód S16 do Ełku i skrzyżowania z S61, czyli Via Baltica.

– Pierwsze fragmenty S10, o łącznej długości ok. 63 km, już powstały. Większość trasy pomiędzy Szczecinem i Toruniem jest na etapie opracowywania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) lub w trakcie jej procedowania. Dla odcinka od Torunia do połączenia z Obwodnicą Aglomeracyjną Warszawy opracowano Studium korytarzowe z wstępnymi, możliwymi wariantami poprowadzenia trasy – relacjonuje drogowa dyrekcja i podaje stan zawansowania przyszłej drogi ekspresowej S10.

S10 - nowa droga ekspresowa / GDDKiA

 S10 - województwo zachodniopomorskie

Początkiem drogi S10 będzie węzeł drogowy Szczecin Kijewo na połączeniu z autostradą A6. – W październiku 2020 roku GDDKiA złożyła wniosek o wydanie DŚU dla początkowego odcinka trasy od węzła Szczecin Kijewo do węzła Szczecin Zdunowo (granica m. Szczecin) o długości 6 km. Prace przygotowawcze będą kontynuowane, po uzyskaniu DŚU, w ramach umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Zadaniem przyszłego wykonawcy tego odcinka będzie przebudowanie części obecnej dwujezdniowej trasy, a na dalszym fragmencie zbudowanie jej w nowym przebiegu omijającym osiedle Płonia w Szczecinie – podali drogowcy.

Jadąc dalej na wschód, od granicy Szczecina do końca obwodnicy Stargardu jest już gotowa dwujezdniowa drogę ekspresową S10. Jesienią 2020 roku została zakończona budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, co pozwoliło na uzyskanie klasy drogi ekspresowej przez cały wspomniany odcinek o długości 26 km.

Reklama

Kolejny odcinek S10 to Stargard - Piła. Dla tego fragmentu o łącznej długości 108 km obecnie jest uzyskiwana DŚU, która określi korytarz przebiegu drogi. Procedura wydania decyzji środowiskowej jest na końcowym etapie i jeszcze w lipcu 2021 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie powinna wydać tę decyzję. Postępowanie w sprawie wydania DŚU nie obejmuje obwodnicy Wałcza w ciągu S10, bo ten odcinek o długości 18 km jest już gotowy. Został udostępniony kierowcom pod koniec 2020 roku – relacjonuje GDDKiA.

Drogowcy zapewniają jednocześnie, że brakujące odcinki S10 na Pomorzu Zachodnim (łącznie to 114 km) mają zapewnione 40,6 mln zł na prowadzone prace przygotowawcze. A do połowy 2023 roku zostanie wykonana Koncepcja programowa wraz z badaniami podłoża. – Do ogłoszenia przetargu na realizację w trybie Projektuj i buduj będziemy mogli przejść po zapewnieniu na ten cel środków finansowych – wyjaśnili przedstawiciele rządowej agencji.

S10 - nowa droga ekspresowa / GDDKiA

 S10 - województwo wielkopolskie

Odcinek przyszłej drogi ekspresowej S10 na terenie województwa wielkopolskiego został podzielony na dwa zadania.

Pierwszy to odcinek S10 Piła - Wyrzysk o długości około 28 km. To zadanie znajduje się w fazie prac studialnych, w ramach których na zlecenie GDDKiA, wykonawca opracowuje Studium korytarzowe, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) i Koncepcję programową (KP). Aktualnie finalizowane są prace projektowe nad II etapem, jakim jest STEŚ – podała GDDKiA.

W najbliższym czasie wykonawca będzie mógł złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie DŚU, która ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła - Wyrzysk. Planowany termin złożenia wniosku to początek III kw. 2021 r.

– Dalszy etap przygotowań to Koncepcja programowa zawierająca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych i po jego zakończeniu będziemy mogli ogłosić przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj – zapowiedzieli drogowcy.

Przyszły wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do opracowania projektu budowlanego, umożliwiającego przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin jej uzyskania przypada na III kw. 2025 r. Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2025-2027.

Drugi odcinek S10 na terenie woj. wielkopolskiego to obwodnica Wyrzyska o długości ok. 8 km.

Na początku czerwca 2021 roku ogłoszono przetarg na wykonanie Koncepcji programowej dla dobudowy drugiej jezdni na obwodnicy Wyrzyska wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską oraz materiałami do wniosku o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). – Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kw. 2022 r., zaś uzyskania DŚU - I kw. 2024 r. Po zakończeniu prac studialnych ogłosimy przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Przyszły wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlanego, na podstawie którego uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę (PnB). Planowany termin uzyskania tej decyzji przypada na III kw. 2026 r. Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2026-2028 – podała GDDKiA.

S10 - nowa droga ekspresowa / GDDKiA

 S10 - województwo kujawsko-pomorskie

Odcinek od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na skrzyżowaniu z S5, o długości blisko 41 km, jest na końcowym etapie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie DŚU. Planowany termin złożenia wniosku to koniec czerwca 2021 roku. Po uzyskaniu tej decyzji i zapewnieniu środków GDDKiA ogłosi przetarg na realizację zadania w trybie Projektuj i buduj.

 Od węzła Bydgoszcz Zachód (wraz z otwartym 31 grudnia 2020 r. odcinkiem obwodnicy Bydgoszczy) do węzła Bydgoszcz Południe kierowcy mają do dyspozycji ekspresowy odcinek dwujezdniowej obwodnicy miasta o długości ponad 17 km. Dalsza część trasy, do węzła Toruń Południe, o długości nieco ponad 50 km, w lutym 2020 r. uzyskała decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach DŚU, a w czerwcu zeszłego roku rząd zdecydował o finansowaniu zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (wcześniej przewidywano formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego).

– Do czerwca 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrywał odwołania od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy. 4 czerwca 2021 rku GDOŚ wydał decyzję, w której m.in. utrzymano proponowany wariant przebiegu drogi ekspresowej przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów środowiskowych jej realizacji. Niezbędne jest wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej. Po ich wprowadzeniu, w najbliższych dniach, ogłosimy przetarg na pierwszy z czterech odcinków realizacyjnych w formule Projektuj i buduj, tj. Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Kolejne przetargi obejmą odcinki Emilianowo - Solec Kujawski, Solec Kujawski - Toruń Zachód oraz Toruń Zachód - Toruń Południe – zapowiedziała dyrekcja.

S10 Bydgoszcz Południe - Toruń Południe to ekspresowe połączenie z Bydgoszczy do Torunia i autostrady A1 oraz z Torunia do S5 i lotniska w Bydgoszczy. Inwestycja to także rozbudowa fragmentu istniejącej DK25 w okolicy m. Brzoza oraz rozbudowa fragmentu S10 na południu Torunia (w tym o dwa nowe węzły).

– Dla dalszego przebiegu S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego opracowaliśmy Studium korytarzowe, czyli pierwsze plany badające możliwość poprowadzenia trasy w jednym z czterech badanych korytarzy o szerokości ok. 5 km. Studium stanowi część większego opracowania, w którym badamy również możliwe lokalizacje przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), ułatwiającej skomunikowanie m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym – wyjaśniła GDDKiA

 W granicach województwa kujawsko-pomorskiego korytarz rozpoczyna się od węzła Włocławek Północ, następnie przechodzi przez Wisłę nowym mostem, prowadząc do gminy Fabianki. Dalej droga biegnie na wschód do granicy z woj. mazowieckim w gminie Tłuchowo. - Prace przygotowawcze przejdą do kolejnej fazy, czyli wyboru wykonawcy dokumentacji STEŚ-R po zapewnieniu na ten cel finansowania. Opracowanie to pozwoli na określenie dokładnego przebiegu przyszłej drogi ekspresowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej – podali drogowcy.

S10 - nowa droga ekspresowa / GDDKiA

S10 - województwo mazowieckie

Przebieg przyszłej S10 od granicy z województwem kujawsko-pomorskim w kierunku połączenia z OAW zakłada przejście w sąsiedztwie Płocka tak by przejąć ruch tranzytowy przechodzący przez miasto, z uwzględnieniem skomunikowania z rafinerią i jej rozbudowy. Połączenie z OAW przewidziano na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. Szacunkowa długość S10 wyniosłaby ok. 100 km.

GDDKiA przypomina, że studium korytarzowe jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej. Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac. Taka analiza, z uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętymi ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwala na wybór optymalnych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i jednocześnie realnych pod względem ekonomicznym.

– Przeprowadzone analizy interdyscyplinarne pozwalają wszechstronnie ocenić porównywane trasy drogowe, jak i zaproponować optymalny, zdaniem inwestora (GDDKiA), przebieg studiowanej trasy drogowej, która będzie przedmiotem szczegółowych analiz na następnych etapach przygotowania inwestycji. Szczegółowy przebieg przyszłej S10, a także OAW, wskażemy dopiero na etapie opracowywania STEŚ-R. Złożenia wniosku o wydanie DŚU planowane jest na 2025 r. Dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu na nie środków finansowych – skwitowali drogowcy.

S10 - nowa droga ekspresowa / GDDKiA
S10 - nowa droga ekspresowa / GDDKiA