Uwaga: Sprawdź jak bronić się przed kontrolami, mandatami. Więcej informacji w Poradniku DGP "Fotoradary" - już w kioskach.

Reklama

Niewskazanie sprawcy wykroczenia na nieczytelnym zdjęciu z fotoradaru kończy się dzisiaj najczęściej 500-złotowym mandatem. Właściciele pojazdów, którzy zostaną wezwani na policję lub straż miejską, nie zawsze jednak mogą zostać ukarani za niepodanie danych kierowcy, który prowadził ich samochód w czasie i miejscu zarejestrowanym na okazanej fotografii. Wiele sądów, łącznie z Sądem Najwyższym, potwierdziło w ostatnich miesiącach, że karać można tylko tych właścicieli czterech kółek, którzy umyślnie zatajają prawdę lub zostali przyłapani na kłamstwie.

Zdjęcie to nie zawsze dowód

Fotografia zrobiona przez fotoradar może być dowodem popełnienia wykroczenia drogowego, jeżeli spełnia pewne wymagania. Musi być na niej przede wszystkim dobrze widać numer rejestracyjny auta. Kierowcy, którzy celowo zasłaniają tablice rejestracyjne (przyklejony liść, przytarta lub przybrudzona tablica), narażają się na mandat w przypadku kontroli drogowej. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym kierowcy nie wolno zasłaniać tablic rejestracyjnych. Za taki czyn grozi mandat w wysokości 100 zł. Nie dostaje się jednak punktów karnych. Kierowcy starający się zamaskować tablice rejestracyjne powinni wiedzieć, że maskowanie tablicy najczęściej na nic się nie zdaje. A to z uwagi na to, że w prawym dolnym rogu przedniej szyby ich auta jest przyklejona naklejka kontrolna z numerem rejestracyjnym, którą doskonale widać na zdjęciu z fotoradaru. Jej braku nie usprawiedliwia nawet wymiana szyby, gdyż właściciel pojazdu jest zobowiązany do wyrobienia duplikatu.

Inne

Oto niezawodne sposoby na ucieczkę od mandatu - czytaj dalej>>>Zdjęcie z fotoradaru najczęściej nie może być podstawą mandatu w sytuacji, gdy są na nim dwa auta jadące obok siebie. Ponadto fotoradar jest przyrządem pomiarowym podlegającym prawnej kontroli metrologicznej, które może być użytkowane, gdy ma ważne świadectwo legalizacyjne. Powinno być ono dołączone do zdjęcia z wykroczeniem. Osoba, którą funkcjonariusze chcą ukarać grzywną także w sytuacji, kiedy zarejestrowany czyn nie jest wykroczeniem (zdarzały się przypadki, że fotoradar obejmował miejsca poza terenem zabudowanym i był czuły na przekroczenie 50 km/h), ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego.

Policja nie może ukarać za wykroczenie, nawet udokumentowane zdjęciem wykonanym przez fotoradar, w razie przedawnienia karalności czynu. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Je- żeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem dwóch lat od popełnienia czynu.

Inne / Tomasz Gzell

Obowiązek wskazania kierowcy - czytaj dalej>>>Do wystawiania mandatów za niewskazanie sprawcy wykroczenia funkcjonariusze wykorzystują art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, na podstawie którego właściciel lub posiadacz pojazdu ma obowiązek wskazać, komu powierzył pojazd w oznaczonym czasie. Wyjątkiem zwalniającym z tej powinności jest tylko sytuacja, kiedy pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec, czyli głównie gdy został on skradziony lub dokonano jego zaboru w celu krótkotrwałego użycia. Z uwagi na to, że samo niewypełnienie takiego obowiązku nie jest wy- kroczeniem samym w sobie, policjanci i strażnicy gminni rozszerzają pod- stawę prawną nakładania mandatu o art. 97 kodeksu wykroczeń lub art. 65 par. 2 kodeksu wykroczeń.

Art. 97 kodeksu wykroczeń pozwala na nałożenie grzywny na osobę, która wykracza przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie. Sens tego przepisu sprowadza się do tego, że obecnie w art. 84 – 96 kodeksu wykroczeń zostało nazwanych kilkadziesiąt wykroczeń drogowych (m.in. nieudzielenie pomocy ofiarom wypadków, jazda bez dokumentów lub włączonych świateł), za które grożą najczęściej grzywny lub nagany.

Inne
Reklama

Z racji tego, że niemożliwe było precyzyjne określenie wszystkich karygodnych zachowań kierowców, w kodeksie wykroczeń znajduje się art. 97. Pozwala on uprawnionym służbom na egzekwowanie ciążących na kierowcach wszystkich obowiązków wynikających w przepisów ruchu drogowego.

Oto niezawodne sposoby na ucieczkę od mandatu - czytaj dalej>>>Kiedy nie można karać za wykroczenie

Zdjęcie z fotoradaru nie może być podstawą wymierzenia mandatu, m.in. gdy:
- nie widać na nim wyraźnie sprawcy wykroczenia, a właściciel pojazdu nie jest w stanie wskazać kierowcy
- fotoradar, którym zostało zrobione zdjęcie, nie miał ważnego świadectwa legalizacyjnego
- na zdjęciu są uwidocznione dwa auta jadące obok siebie
- od czasu popełnienia wykroczenia zarejestrowanego na fotoradarze upłynął rok i nie wszczęto postępowania