1. Konkurs „Polski Dakar – wygraj podwójny bilet” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ul. Domaniewska 52 (dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

Reklama

2. Fundatorami nagród jest: Mitsubishi Motors

3. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs jest organizowany na stronie www.dziennik.pl od godz. 14.00 dnia 09.10.2008 do godz. 16.00 dnia 10.10.2008 r.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody.

Nagrodami w konkursie jest 5 podwójnych biletów na Polski Dakar w Hali Torwar w Warszawie w dniu 14.10.2008 r. (dalej „ Nagrody”).

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

Reklama

E. Przebieg konkursu.

1. W dniu 09.10.2008 o godz. 14.00 na stronie www.dziennik.pl w dziale Akcje i konkursy opublikowany zostanie formularz konkursowy (dalej „Formularz”).

2. Wszyscy zalogowani użytkownicy dziennika.pl chcący wziąć udział w Konkursie zobowiązani będą wypełnić formularz, o którym mowa w pkt E.1

3. Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez wypełnienie Formularza na stronie www.[...]

4. Zadaniem Uczestników Konkursu, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zamieszczone w Formularzu.

5. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt 2, 3 i 4 powyżej oznacza przystąpienie do Konkursu.

6. Nagrody przyznane zostaną pierwszym 5 uczestnikom, którzy w czasie trwania Konkursu jako pierwsi prześlą za pomocą Formularza poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt. E. 4. Każdej z tych osób przypisany zostanie numer porządkowy.

7. Uczestnicy otrzymają nagrody w następującej kolejności;

 Uczestnikowi z numerem porządkowym od 1 do 5 przyznana zostanie nagroda w postaci podwójnego biletu Polski Dakar w Warszawie w dniu 14.10.2008 r. o którym mowa w pkt. D.

8. Komisja Konkursowa dnia 10.10.2008 o godz.17.00 opublikuje na stronie www.dziennik.pl listę wygranych w Konkursie.

9. O przyznaniu Nagród Laureaci zostaną ponadto poinformowani mailowo (Organizator prześle taką informacje na adres mailowy, podany w formularzu rejestracyjnym Konkursu w ciągu 12 godzin po ogłoszeniu wyników na stronie www.

10. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu Nagrody. Na odpowiedź od danego uczestnika Organizator będzie czekać 24 godziny.

11. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej z kolejnym numerem porządkowym.

F. Odbiór Nagród.

1. Nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu drogą pocztową lub pocztą kurierską w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania przez laureata wiadomości mailowej informującej o przyznaniu Nagrody.

2. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

3. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa ul. Domaniewska 52. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

3. W celu odebrania nagrody, laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.

4. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

(b) nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe

8. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.