Nowe przepisy umożliwiają przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na realizację zadań publicznych.

Dotacje dla WORD-ów nie będą mogły przekroczyć 50 proc. kosztów jego działalności. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka.

Prawo jazdy drożeje w 2023 roku, WORD-y dostaną dotację

Reklama

Ponadto w ustawie wskazano, że zamiast w rozporządzeniu, warunki wynagrodzenia egzaminatorów określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, kierując się charakterem pracy wykonywanej przez egzaminatorów i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań. Warunki wynagradzania egzaminatorów określone w uchwale sejmiku nie będą mogły być mniej korzystne niż te dotychczasowe.

Egzamin na prawo jazdy droższy w 2023 roku

Reklama

Nowe przepisy to także podwyżki opłat za egzamin na prawo jazdy o 50 czy nawet o 60 zł. W 2023 r. egzaminy na prawo jazdy mają kosztować:

  • 200 zł za egzamin na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T (traktor) lub uprawnienia do kierowania tramwajem (obecnie trzeba zapłacić od 140 do 170 zł);
  • 250 zł za egzamin na prawo jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E (dziś opłaty wahają się od 200 do 245 zł);
  • z 30 zł do 50 zł ma wzrosnąć opłata za egzamin teoretyczny.

Maksymalne stawki opłat będą corocznie ulegać zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez prezesa GUS. W dotychczasowym stanie prawnym wysokość opłaty określa minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia – przypomniano.