– Panie kierowco, takim smrodzącym samochodem tu niewolno wjeżdżać. To strefa czystego transportu, tu się oddycha. Tam jest znak. Będzie mandat – taką litanię już niebawem będzie mógł wyrecytować strażnik. A wszystko dzięki nowelizacji rozporządzania, które rozszerza uprawnienia straży gminnych (miejskich) do nakładania mandatów za wykroczenia popełniane w obszarze porządku publicznego. Opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji projekt jest powiązany z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Reklama

– Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych dokonała zmiany w Kodeksie wykroczeń poprzez dodanie artykułu, w którym spenalizowano nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu. Brak uprawnień do wszczynania postępowań mandatowych z tytułu popełnienia ww. wykroczenia skutkuje brakiem możliwości podjęcia przez straże gminne (miejskie) natychmiastowej w skutkach reakcji prawno-karnej, a tym samym sprawowania skutecznej ochrony porządku publicznego oraz ochrony środowiska na poziomie lokalnym – zauważają urzędnicy MSWiA.

W ocenie resortu zmiana przepisów dostosowuje zakres uprawnień strażników straży gminnych (miejskich) do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych do obowiązującego stanu prawnego.

Reklama

Istnieje zasadność rozszerzenia uprawnień mandatowych straży gminnych (miejskich) twierdzi ministerstwo.

Reklama

Jednocześnie, mając na uwadze charakter wykroczenia z art. 96c Kodeksu wykroczeń, proponuje się przyznanie uprawnienia do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za przedmiotowe wykroczenie tylko tym strażnikom straży gminnych (miejskich), którzy posiadają upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego – zastrzega.

Przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewidują możliwość ustanowienia przez gminy strefy czystego transportu, w której mogą poruszać się wyłącznie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem albo gazem ziemnym. Wyjątki dotyczą różnego rodzaju służb publicznych, mieszkańców strefy. Znaki drogowe przewidziane w tym przypadku to: D-54 "strefa czystego transportu" oraz D-55 "koniec strefy czystego transportu". Kierowcy, który nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu grozi mandat do 500 zł.

Volkswagen e-Up! - elektryczny maluch / Volkswagen / ULI_SONNTAG

Zakładanym rezultatem wdrożenia proponowanych zmian będzie wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne (miejskie) przez zwiększenie skuteczności ścigania i karania sprawców naruszeń przepisów porządkowych – wyjaśnia MSWiA i twierdzi, że zmiany przyczynią się do zwiększenia efektywności współpracy z policją.

Przyznanie strażnikom straży gminnych (miejskich) uprawnienia do wszczynania postępowań mandatowych z tytułu popełnienia ww. wykroczeń będzie bowiem skutkowało zaistnieniem natychmiastowej po ujawnieniu wykroczenia i ustalenia jego sprawcy reakcji prawno-karnej – zauważył resort.

Projekt rozporządzenia zakłada, że zmiany w przepisach wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z danych MSWiA wynika, że w Polsce działają 463 straże gminne lub miejskie, w których służy prawie 8454 strażników. A łącznie ze stanowiskami urzędniczymi, pomocniczymi i obsługi w strażach miejskich i gminnych zatrudniono 10 267 osób.

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, mandat / dziennik.pl