Zgodnie z unijnymi przepisami każde państwo Unii powinno prowadzić Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którzy, od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu, uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Reklama

"Dostęp do aktualnych danych przedsiębiorców transportu drogowego poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu transportowego poprzez wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców oraz stworzy warunki do uczciwej konkurencji przewoźników" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Utworzenie rejestru przyczynić się też ma - jak zaznaczono w uzasadnieniu - do poprawy skuteczności nadzorowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego równolegle w kilku państwach członkowskich UE.

Rejestr powstanie na bazie rejestrów funkcjonujących już w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD), ewidencji prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu.

Jak wskazano w uzasadnieniu, brak jest możliwości utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego na bazie istniejących już rejestrów tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

"Z uwagi na inny charakter tych danych oraz zasady ich udostępniania należy stworzyć odrębny rejestr, który poprzez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrem innych państw członkowskich. Będzie on zbudowany na bazie prowadzonych już przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego rejestrów" - czytamy w uzasadnieniu.

Dane, które będą gromadzone w rejestrze, będą dotyczyć przewoźników drogowych. Chodzi o takie informacje, jak: nazwa firmy i jej forma prawna, adres siedziby, rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, liczba pojazdów, numer seryjny licencji wspólnotowej, nałożone kary, a także osoby, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Reklama

GITD będzie pełnił funkcję krajowego punktu kontaktowego poprzez bieżące udzielanie informacji w formie elektronicznej oraz telefonicznej. Jednocześnie osoby zatrudnione do obsługi rejestru będą odpowiedzialne za cotygodniowe obowiązkowe przekazywanie anonimowych danych z rejestru do Komisji Europejskiej.

Rejestr prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez GITD. Zautomatyzowana będzie wymiana informacji wyłącznie w zakresie danych dotyczących przedsiębiorcy. Pozostałe dane będą udzielane na wniosek państwa zainteresowanego.

Projekt zakłada także, że dane gromadzone w rejestrze będą udostępniane na wniosek: starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów, Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg, sądom oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania nałożonych na te organy zadań określonych w ustawie. Dane mają być udostępnianie w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Zgodnie z projektowanymi przepisami dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne. Natomiast dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, będą udostępniane jedynie upoważnionym organom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), przewiduje się, że łączne koszty utworzenia rejestru wyniosą l0,41 mln zł, z czego Główny Inspektorat Transportu Drogowego poniósł już koszt zakupu infrastruktury serwerowej w wysokości 889 tys. 905 zł oraz koszt zakupu infrastruktury sieciowej w wysokości 553 tys. 500 zł. "Po odliczeniu tych kwot koszt utworzenia rejestru wyniesie ok. 8,97 mln zł" - dodano w OSR. Na koszt utworzenia rejestru składają się m.in. koszty wykonania projektu systemu, wykonania serwerowni podstawowej i zapasowej, zakup serwerów i osprzętu sieciowego, zakup oprogramowania systemowego i narzędziowego, koszt wykonania aplikacji dla uprawnionych organów.