Porozumienie zostało osiągnięte ze wszystkimi organizacjami związkowymi - poinformował Bogusław Cieślar,

Reklama

W myśl porozumienia dobór pracowników do zwolnienia dokonywać się będzie w oparciu o kompleksowa ocenę świadczonej pracy. Zwolnieniami z pracy będzie objętych 1450 pracowników.

Niezależnie od ochrony przewidzianej w ustawie o zwolnieniach grupowych, pracodawca uwzględni dodatkowe kryteria ochrony pracowników m.in.: samotnych rodziców wychowujących dzieci do lat 25, uczące się i pozostające na ich utrzymaniu, pracowników, których małżonkowie nie wykonują pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub dzieckiem niepełnosprawnym lub są trwale bezrobotni bez przyznanego prawa do świadczenia przedemerytalnego, współmałżonka pracownika zatrudnionego w FAP ( zwolnienie może dotyczyć jednego z nich, pracowników urodzonych do dnia 31.12.1957r., z wyłączeniem pracowników którzy nabędą prawo do emerytury, pracowników ze stwierdzoną przez lekarza orzecznika ZUS niezdolnością do pracy powstałą w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ale bez przyznanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pracowników wychowujących czworo i więcej dzieci do lat 18.

Pracownikom, z którymi zostaną rozwiązane umowy o pracę na podstawie porozumienia zawartego do 31.01.2013r. przysługiwać będą odprawy pieniężne w zależności od okresu zatrudnienia w FSM/FAP - w wysokości od 9 do 18 miesięcznych wynagrodzeń. Spółka obiecuje zapewnić zwalnianym pracownikom pomoc informacyjno-prawną i będzie ściśle współpracować z urzędami pracy w tym zakresie.

Fiat Auto Poland zatrudnia obecnie 4862 pracowników. Po procesie restrukturyzacji w spółce będzie pracować ok. 3400 pracowników, i będzie to nadal liczący się pracodawca nie tylko na Śląsku.

Plany produkcyjne na ten rok zakładają wyprodukowanie ok. 350 000 samochodów, a na rok przyszły zakłada się produkcję poniżej 300 000. Fiat Auto Poland nadal będzie największym przedsiębiorstwem w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce, ważnym przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce i eksporcie. Pod względem wielkości produkcji Fiat Auto Poland jest największą fabryką koncernu Fiat w Europie - powiedział Cieślar.