19 października wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym. Jeszcze więcej zmian czeka kierowców od 19 stycznia, kiedy modyfikacji ulegną nie tylko przepisy wspomnianej ustawy, ale również ustawy o kierujących pojazdami.

Reklama

Zmiany definicji

Od 19 stycznia 2013 r. znowelizowane zostaną również definicje zawarte w ustawie prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie o kierujących pojazdami. Rozszerzona zostanie między innymi definicja kierowcy.

- Obecnie kierowcą jest osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym, w nowym brzmieniu definicja będzie również dotyczyć osób kierujących motorowerami - mówi Maciej Żyłka, radca prawny D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Do ustawy zostają wprowadzone definicje czterokołowca i czterokołowca lekkiego, pod którymi będą kryły się przede wszystkim popularne quady. Czterokołowce zostają jednocześnie wyłączone z możliwości poruszania się po autostradzie i drodze ekspresowej. Doprecyzowaniu ulega również definicja motocykla (pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy, albo trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół) i motoroweru (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).

Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoby przewożone takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Przepisu tego nie stosuje się jednak w odniesieniu do motocykli i czterokołowców fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa lub zamknięte nadwozie.

Bez dmuchania w balonik

Nowością w przepisach prawa o ruchu drogowym (art. 129j) będzie zapis, że badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli stan osoby badanej uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub odmawia ona poddania się takiemu badaniu, ustalenie zawartości alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić. Oznacza to, że do lamusa odejdą popularne "baloniki", z którymi wielu kierowców zdążyła się zapoznać w swojej motoryzacyjnej karierze.

- Ten sam artykuł stanowił będzie również o badaniu w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu. Będzie ono przeprowadzone przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. W przypadku braku zgody kierowcy na takie badanie, ustalenie w organizmie obecności środka następuje również na podstawie badania krwi lub moczu - mówi Maciej Żyłka radca prawny D.A.S.

Centralna Ewidencja Kierowców

Podstawowym celem Centralnej Ewidencji Kierowców jest gromadzenie danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi czy tramwajami lub o osobach, którym cofnięto takie uprawnienia. Po ostatnich zmianach w Ewidencji znajdą się również między innymi dane o:

- osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie przepisów z ustawy o kierujących pojazdami;

- ośrodkach, instruktorach i wykładowcach prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

- ośrodkach egzaminacyjnych i egzaminatorach uprawnionych do przeprowadzania egzaminów kwalifikujących do uzyskania pozwolenia na kierowanie pojazdami;

- ośrodkach i instruktorach doskonalenia techniki jazdy;

Reklama

- lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich;

- pracowniach psychologicznych i psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Rozszerzeniu ulegnie również zakres gromadzonych danych dotyczących konkretnego kierowcy.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

Zmiany polegające na rozszerzeniu katalogu zadań czekają również wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Obecnie zadania te polegają na organizowaniu egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje kierowców lub osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Po zmianach będzie to także między innymi:

- współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;

- organizowanie egzaminów państwowych;

- prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;

- organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

Badania uczestników wypadku

Nowością wchodzących w życie przepisów jest również możliwość przebadania na obecność we krwi alkoholu lub środka działającego podobnie do niego innych osób, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły one kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym, w którym są zabici lub ranni. Do tej pory takiemu badaniu poddawany był jedynie kierujący pojazdem.

- Osoby uczestniczące w wypadku (kierujący oraz osoba co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym) mają prawo żądać od organu kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – tłumaczy prawnik.

Pojazdy nienormatywne i ich ruch na drogach

Przede wszystkim zmienią się definicje samych pojazdów. W myśl nowych przepisów pojazdy nienormatywne to takie, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez, są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi, lub których wymiary i masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez, są większe od dopuszczalnych. Przejazd pojazdu nienormatywnego zwykle poprzedza pilot, czyli osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu.

- Zgodnie z nowelizacją, podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem pojazdu nienormatywnego, pilot może dawać polecenia lub sygnały uczestnikom ruchu drogowego. Za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu przewidziane są kary, których wysokość, w zależności od przewinienia, waha się od 500 do 6000 zł - wyjaśnia Maciej Żyłka.

Uchylenia

W nowych przepisach nie znajdzie się natomiast kilka artykułów obowiązujących dotychczas. Uchylony zostanie między innymi art. 130 prawa o ruchu drogowym dotyczący prowadzenia przez policję ewidencji kierowców naruszających przepisy (informacje te będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców, o czym pisaliśmy wcześniej). Stracą też ważność artykuły 138 i 140, które obecnie regulują kwestie zatrzymania prawa jazdy oraz cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym przez starostę. Znajdą się one w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.