Przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, m.in. w zakresie przeprowadzania audytów BRD, nie stosuje się dla inwestycji, dla których wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu do czasu rozpoczęcia użytkowania drogi, został złożony przed 31 maja 2012 r. (czyli przed wejściem w życie ustawy).

Na wymienionych w artykule, oddanych do użytku odcinkach dróg krajowych, zostały przeprowadzone audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagane na danym etapie procesu inwestycyjnego, tzn. na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wyjaśniamy, że zgodnie przepisami ustawy, osoby posiadające w dniu jej wejścia w życie zaświadczenie o ukończeniu kursu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego uznaje się za audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego - pod warunkiem uzyskania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przepis ten jest zgodny z postanowieniami dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, zgodnie z którymi certyfikaty wydane przed wejściem w życie dyrektywy są uznawane.

Oznacza to, że obecnie audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą przeprowadzać dotychczasowi audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mają oni czas do 31 maja 2013 r. na uzyskanie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po upływie tego terminu audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego będą mogli przeprowadzać jedynie audytorzy posiadający certyfikat wydany przez ministra właściwego do spraw transportu.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego może przeprowadzać audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego będący pracownikiem jednostki wykonującej zadania zarządcy drogi lub audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego niepozostający w stosunku pracy z jednostką wykonującą zadania zarządcy drogi. Ustawa o drogach publicznych zakłada swobodę zarządcy drogi w zakresie wyboru audytora. Zatem audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzać może zarówno audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudniony w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak również audytor z zewnątrz.