Przygotowanie mapy hałasu trwało około półtora roku. Zakres prac obejmował m.in. realizację ortofotomapy - numerycznego modelu terenu i trójwymiarowego modelu zabudowy, a także wykonanie tzw. imisyjnych map hałasu drogowego, przemysłowego, kolejowego, tramwajowego.

Reklama

Sporządzona została mapa dopuszczalnych poziomów hałasu, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych. Opracowano także mapy terenów zagrożonych hałasem.

Z analiz statystycznych wynika, że w ciągu doby średnio 14,1 proc. mieszkańców Torunia narażonych jest na hałas przekraczający dopuszczalny poziom, ale tylko 0,5 proc. mieszkańców na hałas przekraczający 10 decybeli. Obszary szczególnie narażone na hałas drogowy to przede wszystkim tereny w sąsiedztwie głównych tras komunikacyjnych, m.in. dróg krajowych nr 15, 80 i 91 oraz drogi wojewódzkiej nr 553.

Na hałas przemysłowy szczególnie narażonych jest 0,4 proc. mieszkańców, a na hałas kolejowy - 0,18 proc.

Mapa akustyczna Torunia posłuży do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa akustyczna jest dostępna na stronie internetowej Torunia.