Obecnie każda osoba przywożąca towary powinna je zadeklarować na zgłoszeniu celnym w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznego systemu informatycznego.

Przy czym należy pamiętać, że:

● zgłoszenia papierowego należy dokonać na jednolitym dokumencie administracyjnym (SAD) lub w systemie informatycznym,

● każdy towar, który ma inny kod celny, należy co do zasady opisać w innej pozycji dokumentu.

Tymczasem 1 lipca 2011 r. w życie weszło rozporządzenia z 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Zgodnie z nowymi przepisami towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej mogą być zgłaszanie jako jedna pozycja towarowa. To udogodnienie dotyczy jednak towarów, które są zwolnione z cła na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Przykładowo jako jedna pozycja mogą być zgłaszane rożne towary, jeżeli są prezentami z okazji zawarcia związku małżeńskiego, a ich wartość nie przekracza 1 tys. euro.

Ta sama procedura zgłoszenia ma również zastosowanie do ulotek, broszur, książek, czasopism, przewodników czy fotografii przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji, ale także dokumentów przesyłanych bezpłatnie instytucjom publicznym państw członkowskich.

Dodatkowo z nowego udogodnienia korzystają też wszelkiego rodzaju materiały przeznaczone do budowy, utrzymania i ozdoby pomników lub cmentarzy ofiar wojennych.

Natomiast jeżeli wśród towarów zwolnionych z cła są samochody, skutery śnieżne lub wodne, samoloty czy helikoptery, motocykle czy quady oraz towary objęte ograniczeniami w przywozie, to należy je zgłosić w oddzielnych pozycjach dokumentu SAD. W przypadku kiedy przywożone jest mienie przesiedleńcze, do zgłoszenia celnego musi być załączony spis rzeczy.

Podstawa prawna

Par. 1 rozporządzenia ministra finansów z 6 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U nr 129, poz. 738).