Umowa sprzedaży samochodu

Zawierając umowę sprzedaży powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych regułach. Przede wszystkim nigdy nie należy podpisywać umowy, której wcześniej nie przeczytaliśmy. Jeżeli treść została zaproponowana przez drugą stronę powinniśmy sprawdzić w szczególności jak została ustalona cena, czy zastrzeżony został zadatek, kara umowna, a także za co odpowiedzialność ponosi sprzedawca.

Zadatek, czy zaliczka?

Przy zawieraniu umowy może zdarzyć się tak, że część ceny będziemy płacić jeszcze przed wydaniem samochodu. Taka forma przedpłaty może przybrać postać zaliczki lub zadatku. Która z nich będzie korzystniejsza zależy od tego, czy jesteś sprzedawcą, czy kupującym. W przypadku sprzedawcy korzystniejsze jest, gdy przedpłata jest zaliczką. W przypadku kupującego zdecydowanie korzystniej jest płacić zadatek.

Aby przedpłata była uznana za zadatek, w umowie należy zaznaczyć, iż suma przekazana przy zawarciu umowy stanowi zadatek.

Skutki zadatku...

Zgodnie z art. 394 Kodeksu cywilnego w braku odmiennego postanowienia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.


Zgodnie z powyższym zapłacenie zadatku daje płacącemu daleko idące uprawnienia, których nie ma przy zaliczce. Po pierwsze płatność zadatku będzie skutkowała tym, iż nie trzeba wyznaczać dodatkowego terminu w sytuacji, gdy druga strona nieprawidłowo wykonuje umowy. Jeżeli zatem sprzedawca zobowiązał się dostarczyć samochód w ciągu tygodnia i nie dotrzymał tego terminu, kupujący będzie mógł od razu odstąpić od umowy.

Co jeszcze istotniejsze w przypadku zadatku będzie mógł żądać zwrotu podwójnej wartości wpłaconego zadatku.

Jeżeli jako kupujący dokonujesz przedpłaty przy zawarciu umowy sprzedaży samochodu, zadbaj o to, by przedpłata ta była potraktowana jako zadatek, nie jako zaliczka.

Ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy

Kolejnym elementem na których należy zwrócić uwagę, jest kwestia odpowiedzialności sprzedawcy. Przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące umowy sprzedaży, dopuszczają sytuację, w której strony uzgadniają, iż sprzedawca nie będzie odpowiadał względem kupującego za wady fizyczne sprzedanej rzeczy.

Zgodnie z art. 558 ust. 1 Kodeksu cywilnego strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. W przypadku wyłączenia przez strony umowy przepisów o rękojmi za wady sprzedane, kupujący nie będzie mógł skorzystać z uprawnień, jakie przewiduje dlań instytucja rękojmi.

Więcej informacji znajdziesz na moto.wieszjak.pl