Informacje o punktach karnych będą trafiały do Centralnej Ewidencji Kierowców jeszcze z policyjnego radiowozu. Resort spraw wewnętrznych i administracji planuje także odmiejscowienie procedury rejestracji samochodu i wydawania uprawnień. Chce, aby nowe, stałe tablice rejestracyjne były co do zasady obowiązkowe. W pierwszej kolejności dostaną je ci, którzy przerejestrują samochód po wejściu w życie nowych przepisów, np. gdy ktoś kupi samochód. To tylko niektóre zmiany proponowane w projekcie nowej ustawy o Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Centralnej Ewidencji Kierowców. Przepisy mają trafić jeszcze w tym miesiącu na Komitet Stały Rady Ministrów. Zaczną obowiązywać po roku od ogłoszenia.

Reklama
policja.pl

Punkty w radiowozie

Policjanci i strażnicy miejscy będą mogli zgodnie z nową ustawą o kierujących pojazdami od 1 stycznia 2013 r. przekazywać dane o punktach karnych do Centralnej Ewidencji Kierowców. Będzie ją prowadziło w systemie teleinformatycznym MSWiA. W odniesieniu do prawomocnych orzeczeń sądowych informacje do bazy będą przekazywać sądy.

Inne

– Będzie dostępna także usługa, która pozwoli kierowcy sprawdzić, ile ma punktów karnych zgromadzonych w CEK. W tej chwili prowadzone są prace zmierzające do przygotowania systemu do realizacji tego zadania – mówi Piotr Kołodziejczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.Docelowo kierowca będzie miał możliwość sprawdzenia stanu swojego konta także przez internet, za pośrednictwem platformy ePUAP. Dziś osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Zdarza się, że punkty trafiają do bazy z opóźnieniem i kierowcy są wprowadzani w błąd.

Stałe tablice

MSWiA planuje także, że auta będą miały stały numer rejestracyjny przez cały okres użytkowania.

– Co do zasady stałe tablice będą obowiązkowe. Nie będą one w żaden sposób identyfikowały miejsca zamieszkania właściciela – tłumaczy Marek Słowikowski, dyrektor departament ewidencji państwowych i teleinformatyki w MSWiA.

Przestaniemy więc patrzeć na tablice w taki sposób, że GD to jest samochód z Gdańska, KR to samochód z Krakowa, a WPR z Pruszkowa.

policja.pl

– Dopuszczamy taką opcję, że tablice będą numerowane od nowa. Ale jeszcze nie jest rozstrzygnięte, jak będą wyglądały nowe tablice. Najlepiej, gdyby było to zupełnie inne oznaczenie niż obecnie, bo te tablice, które mamy dziś, już się wyczerpują. Powielenie tego rozwiązania mogłoby spowodować, że zabraknie kombinacji numerów – dodaje Marek Słowikowski.

Nowe tablice będą musieli mieć ci, którzy przerejestrują samochód po wejściu w życie nowych przepisów, np. gdy ktoś kupi samochód. Nie będzie natomiast powszechnego obowiązku wymiany tablic w momencie wejścia w życie nowych przepisów.

Reklama

– Stałe tablice traktujemy jako ułatwienie dla kierowców. Jeśli kierowca zmieni miejsce zamieszkania, to nie będzie musiał zmieniać tablicy. Jeśli mieszka w Warszawie i kupi samochód z Krakowa, także nie będzie musiał zmienić numeru rejestracyjnego – mówi Marek Słowikowski.policja.pl

Niezwłoczne uprawnienia

Zmienią się także zasady rejestracji samochodów i uzyskiwania prawa jazdy. Nastąpi odmiejscowienie tych czynności, czyli będzie można ich dokonać w każdym miejscu w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania właściciela samochodu. To spore ułatwienie, bo dziś taka osoba musi się udać do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby firmy. Zgodnie z projektem każdy, kto zda egzamin, uzyska niezwłocznie prawo jazdy.

Inne

Rewolucja informatyczna w ewidencji i rejestracji pojazdów

Po uprawomocnieniu się wyroku punkty karne zostaną naliczone

Adam Jasiński - konsultant ds. koordynacji w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Na jakich zasadach będą naliczane punkty karne kierowcom po 1 stycznia 2013?

W tym zakresie ustawa z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami wprowadza dość poważne zmiany. Przewidziany w niej nowy system punktów karnych wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2013 roku. Zgodnie z nim kierowca, który kierując pojazdem, naruszy przepisy ruchu drogowego, co zostanie stwierdzone mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu, będzie nadal otrzymywać punkty odpowiadające temu naruszeniu. Najistotniejszą zmianą jest to, że punkty te będą naliczane dopiero z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu. Dotychczas punkty karne żyły na koncie kierowcy przez rok, licząc od dnia popełnienia wykroczenia.Kto będzie gromadził informacje o stanie punktacji kierowcy?

Informacje o naruszeniu oraz odpowiadającej mu liczbie punktów będą przekazywane bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Kierowców, a więc policja nie będzie już prowadzić tej ewidencji.

Inne / Tomasz Gzell

Kiedy punkty będą usuwane z ewidencji?

Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców będzie się usuwać w trzech sytuacjach: z upływem roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia; po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Jeżeli kierowca nie przyjmie mandatu i sprawa trafi do sądu, to punkty zostaną mu naliczone dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądowego. Skoro obowiązuje zasada domniemania niewinności, to do chwili uprawomocnienia się prawomocnego rozstrzygnięcia w ewidencji nie powinno być zapisu o punktach. Z bazy CEK korzystać będą zarówno organy kontroli ruchu drogowego (np. w zamontowanych w radiowozach terminalach), jak i wiele innych organów administracji.

policja.pl