Katarzyna Krupa, księgowa Auxilium SA

Reklama

CZYTELNIK: Prowadzę niewielkie wydawnictwo. Ostatnio zakupiłem samochód (toyota avensis) do rozwożenia nakładu. Czy wydatki na ten zakup mogę rozliczyć w ramach jednorazowej amortyzacji?

EKSPERT: Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (z pewnymi wyjątkami), oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, z wyłączeniem samochodów osobowych. Z jednorazowej amortyzacji można skorzystać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 100 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (przy wyliczaniu tego limitu nie bierze się pod uwagę tych składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł). Odpisu można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 22k ust. 8 ustawy o PIT).

Zatem warunkiem dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego jest zakwalifikowanie składnika majątku do środków trwałych oraz ujęcie go w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środkami trwałymi są natomiast składniki majątku spełniające jednocześnie następujące warunki:

● stanowią własność lub współwłasność podatnika,

Reklama

● zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

Reklama

● są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

● są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością (art. 22a ust. 1 ustawy o PIT).

Podatnik zakupił do celów działalności gospodarczej samochód Toyota Avensis – w pytaniu nie określił, czy jest samochód osobowy czy ciężarowy. Jeśli zakupiony pojazd posiada świadectwo homologacji jako samochód ciężarowy, został zakwalifikowany jako środek trwały i wpisany do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – to zakup ten będzie mógł być rozliczony w ramach jednorazowej amortyzacji. Natomiast jeśli jest to samochód osobowy, to zakup tego auta nie może być rozliczony w ramach jednorazowej amortyzacji, ponieważ samochody osobowe zostały wyłączone w przepisach z takiej możliwości. Oznacza to, że samochód ten będzie mógł być amortyzowany według zasad ogólnych.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).