Czytelnik zajmuje się przewozami drogowymi.

– Jak często będą pobierane dane z tachografów cyfrowych i kart kierowców – pyta pan Marcin z województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 1 grudnia 2010 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy rozporządzenia regulującego te kwestie. Wydano je na podstawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych.

Zgodnie z nowymi przepisami dane z tachografu cyfrowego podmiot pobiera co najmniej raz na 90 dni. Natomiast według obecnych regulacji trzeba to robić co najmniej raz na trzy miesiące.

Tak jak dotychczas

Ponadto tak jak do tej pory dane z tachografu cyfrowego podmiot będzie pobierał natychmiast: przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi, w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych, a także w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania. Także dane z tachografu zostaną pobrane w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Częściej niż co 90 dni

Nowe przepisy przewidują, że dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane częściej niż co 90 dni w przypadku ryzyka utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.

Zgodnie z obecnymi regulacjami dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane rzadziej niż co 3 miesiące w przypadku uzasadnionym sporadycznym użytkowaniem pojazdu z tachografem cyfrowym.

Kolejne zmiany stanowią, że dane z karty kierowcy podmiot pobiera co najmniej raz na 28 dni. Obowiązujące obecnie przepisy wymagają, żeby to robić co najmniej raz na 21 dni.

Natomiast tak jak dotychczas dane z karty kierowcy będą pobierane: przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy; przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe; w przypadku utraty ważności karty kierowcy; a także w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Ryzyko utraty danych

Po wejściu w życie zmian w rozporządzeniu dane z karty kierowcy będą mogły być pobierane częściej niż co 28 dni w przypadku wystąpienia ryzyka utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.

Dotychczas obowiązujące regulacje przewidują, że dane z karty kierowcy mogą być pobierane rzadziej niż co 21 dni w przypadku uzasadnionym sporadycznym użytkowaniem karty kierowcy.

Podstawa prawna

Art. 23a ustawy z 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. nr 180, poz. 1494 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz.U. nr 215, poz. 1410).

Rozporządzenie ministra transportu z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz.U. nr 159, poz. 1128).