Projekt rozporządzenia "w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych" został opublikowany w piątek w wykazie Rządowego Centrum Legislacji.

Reklama

Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z faktu, że dotychczasowe regulacje nie dają możliwości rejestracji pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu pojazdów Żandarmerii Wojskowej (ŻW) przeznaczonych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych - napisano w uzasadnieniu do projektu. "Przedmiotowa zmiana ma na celu zabezpieczenie realizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, a w tym ich poufność, możliwość stosowania środków techniki operacyjnej, a także ochronę wykorzystywanych środków pracy operacyjno-rozpoznawczej" - wyjaśniono.

W uzasadnieniu do projektu zostały przedstawione dalsze argumenty na rzecz wprowadzanych zmian. Potrzeba ich wprowadzenia wynika z coraz częściej podejmowanych przez ŻW działań wraz z "Policją, Strażą Graniczną oraz innymi służbami ochrony odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa". Dlatego w proponowanych zmianach chodzi o zabezpieczenie zadań związanych z "ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu", a także o zapewnienie funkcjonowania pojazdów do tego wykorzystywanych "w sposób niepozwalający na ich identyfikację lub rozpoznanie przez osoby niepowołane a w szczególności organizatorów i sprawców przestępstw, w tym zamachów terrorystycznych".

Reklama

Wprowadzona zmiana zapewni funkcjonowanie pojazdów ŻW "w sposób ukrywający ich przynależność" i tym samym "pozwoli na skuteczniejsze ich użycie we współdziałaniu ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny"- argumentuje MON.

Reklama

Dodatkowo nowe zapisy wprowadzają konieczność składania przez ŻW oświadczenia potwierdzającego, że pojazd będzie używany do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz - po zmianie przeznaczenia pojazdu - jego ponowną rejestrację pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby.

MON w piśmie kierującym projekt do uzgodnień prosi inne resorty o zajecie stanowiska w ciągu trzech dniu. Zmiany mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

"Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia związany jest z koniecznością jak najszybszej rejestracji pojazdów wskazanych w tym projekcie celem zapewnienia właściwej realizacji zadań przez Żandarmerię Wojskową" - wyjaśnia MON.

Obecnie pojazdy wojskowe na tablicach rejestracyjnych nie mają oznaczenia miejsca a oznaczenie przeznaczenia wojskowego, którego pierwszą literą jest litera "U". Także inne służby mundurowe mają swoje oznaczenia literowe na tablicach rejestracyjnych np. policja ma HP, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu mają HK. Jednak, gdy pojazdy służb są wykorzystywane do działań operacyjnych, mogą być rejestrowane na zwykłych "cywilnych" tablicach ze wskazaniem województwa.

Opel