Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) dotyczące zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, rat leasingowych, czynszu najmu i dzierżawy oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami osobowymi.

Intencją ustawodawcy, wyrażoną w uzasadnieniu do nowelizacji, było ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodu osobowego, niezależnie od tytułu prawnego będącego podstawą takiego użytkowania. Dlatego też, ustawodawca wprowadził limit w wysokości 150 000 zł (225 000 zł dla samochodów elektrycznych), który będzie miał zastosowanie zarówno do odliczenia odpisów amortyzacyjnych, jak i kosztów z tytułu czynszu najmu lub leasingu. Ponadto, w podatkach dochodowych pojawi się podział samochodów osobowych (istniejący już od kilku lat w podatku VAT) na te, które wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej, oraz takie, które używane są także do celów prywatnych. W zależności od kwalifikacji pojazdu, odliczeniu będzie podlegać całość lub jedynie część wydatków na eksploatację samochodu.

Wprowadzane przepisy dotyczą jedynie tych pojazdów, które spełniają definicję samochodu osobowego, zawartą w ustawach o podatkach dochodowych. Zgodnie z tymi przepisami, samochodem osobowym jest, co do zasady, pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą (z wyłączeniem pojazdów wskazanych w ustawie o CIT i PIT).

Prezentujemy poniżej szczegóły nowych regulacji w zakresie zasad zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, składek na ubezpieczenie oraz kosztów eksploatacji samochodów osobowych. Nowe zasady odliczania rat leasingowych, czynszu najmu/dzierżawy lub opłat dokonywanych na podstawie innych umów dotyczących korzystania z samochodów zostały przedstawione w poprzednim artykule z niniejszego cyklu.

Amortyzacja samochodów osobowych

Nowelizacja znacząco podwyższy limit podatkowej amortyzacji samochodów wynoszący obecnie 20 000 euro (30 000 euro dla samochodów elektrycznych). Od nowego roku limit ten będzie wynosił 150 000 zł i będzie on miał zastosowanie do wszystkich samochodów osobowych o napędzie spalinowym i hybrydowym.

Odrębny limit został przewidziany dla pojazdów elektrycznych w rozumieniu przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (zgodnie z definicją tam zawartą, jest to pojazd samochodowy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania). W przypadku tego rodzaju pojazdów nowy limit amortyzacji podatkowej będzie wynosił 225 000 zł. Należy jednakże zaznaczyć, iż podwyższony limit amortyzacji dla samochodów elektrycznych będzie miał zastosowanie wyłącznie do pojazdów, które zostaną oddane do używania po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej znowelizowanych ustawach o CIT i PIT ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. Do dnia ogłoszenia tej decyzji w odniesieniu do pojazdów elektrycznych stosowany będzie limit obowiązujący dla pozostałych samochodów osobowych, czyli 150 000 zł.

Powyższe limity oznaczają, iż od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (odpisów amortyzacyjnych) w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150 000 zł (i odpowiednio 225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych oddanych do używania po ogłoszeniu wyżej wskazanej decyzji Komisji Europejskiej). Należy przypomnieć, iż, zgodnie z obowiązującymi przepisami (które nie ulegają zmianie od nowego roku), wartość początkowa samochodu dla celów jego amortyzacji uwzględnia również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy, zgodnie z przepisami o podatku VAT, podatek ten nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku. Stosownie do tych przepisów, z tytułu nabycia samochodu osobowego podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia, co do zasady, jedynie 50% podatku VAT, chyba że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorca spełni dodatkowo kilka warunków formalnych (sporządzenie wewnętrznej procedury dotyczącej sposobu wykorzystywania pojazdu, zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji jego przebiegu).

Wskazane wyżej limity amortyzacji nie będą miały zastosowania w przypadku samochodów osobowych oddanych przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu (w rozumieniu przepisów podatkowych), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie samochodów w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika. Oznacza to, że omawiane limity amortyzacyjne (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych i 150 000 zł w przypadku wszystkich innych samochodów osobowych) nie będą miały zastosowania do firm leasingowych, firm wynajmu samochodów (rent a car), jak również innych podobnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą polegającą na odpłatnym udostępnianiem pojazdów do korzystania.

Na gruncie nowych regulacji powstaje pytanie, czy nowe limity amortyzacyjne będą miały zastosowanie jedynie do samochodów osobowych oddanych do używania od 1 stycznia 2019 r. czy też również do samochodów już użytkowanych przed tą datą. W przepisach przejściowych wprowadzających nowelizację ustawodawca nie zawarł żadnego szczególnego zapisu w tym zakresie. Dlatego też, uzasadniona jest konkluzja, iż nowy limit amortyzacji będzie miał zastosowanie także do tych samochodów osobowych, które objęte są obecnym limitem wynoszącym 20 000 euro. Zakładając bowiem racjonalność ustawodawcy, gdyby przedmiotowy limit miał mieć zastosowanie jedynie do samochodów wprowadzonych do używania po wejściu w życie nowelizacji, zostałoby to jasno sformułowane w przepisach przejściowych, tak jak to zostało uczynione w przypadku amortyzacji samochodów elektrycznych (wyższy limit stosowany do samochodów oddanych do używania po wydaniu wyżej wspomnianej decyzji Komisji Europejskiej). Praktyka stosowania nowych przepisów wskaże, czy w taki sam sposób będą one interpretowane przez organy podatkowe.

Opisane wyżej zasady amortyzacji samochodów osobowych będą miały zastosowanie także do samochodów zakupionych przez leasingobiorców (najemców, dzierżawców) po zakończeniu umów na korzystanie z tych pojazdów. Oznacza to w konsekwencji, iż w przypadku samochodów o wartości przekraczającej limit 150 000 zł (i odpowiednio 225 000 zł dla samochodów elektrycznych) leasing, najem lub dzierżawa takiego pojazdu połączona z jego wykupem przez korzystającego może się okazać korzystniejsza podatkowo od zakupu pojazdu. W przypadku bowiem zakupu samochodu, podatnik będzie mógł wykorzystać tylko jeden limit w wysokości 150 000 zł (i odpowiednio 225 000 zł dla samochodów elektrycznych) dotyczący amortyzacji pojazdu. Nadwyżka ceny nabycia nie będzie mogła zostać rozliczona w kosztach podatkowych.

Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego (ewentualnie najmu lub dzierżawy) samochodu korzystający będzie uprawniony do zaliczenia w koszty podatkowe rat leasingowych w proporcji w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy. Po zakończeniu umowy leasingu korzystający będzie mógł nabyć samochód od leasingodawcy i skorzystać dodatkowo z limitu dla potrzeb podatkowej amortyzacji samochodu.

Przykładowo, zakładając, iż wartość samochodu na początku leasingu wynosi 300 000 zł i leasingobiorca zapłaci w okresie leasingu (np. 3 lat) raty leasingowe w kwocie 150 000 zł, wówczas będzie uprawniony do wykazania z tego tytułu kosztów podatkowych w wysokości 75 000 zł (odliczeniu będzie podlegać jedynie połowa zapłaconych rat ze względu na proporcję limitu 150 000 zł do wartości samochodu wynoszącej w tym przykładzie 300 000 zł). W przypadku, gdy wartość początkowa samochodu wykupionego przez tego podatnika po zakończeniu leasingu nie będzie przekraczać kwoty 150 000 zł (uwzględniającej nieodliczony VAT), wówczas cała ta wartość będzie mogła zostać zaliczona przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Powyższe wskazuje, iż zamierzone przez ustawodawcę ujednolicenie zasad podatkowego rozliczenia wydatków związanych z nabyciem lub korzystaniem z samochodów osobowych, niezależnie od tytułu takiego korzystania, nie zostanie w pełni zrealizowane w praktyce.

Koszt przy sprzedaży samochodu osobowego

Omawiany wyżej limit 150 000 zł (225 000 zł dla samochodów elektrycznych) będzie miał zastosowanie także przy ustalaniu kosztów odpłatnego zbycia samochodu osobowego. Jest to nowe, niekorzystne dla przedsiębiorców rozwiązanie, ponieważ na gruncie obowiązujących obecnie przepisów cały wydatek poniesiony przez podatnika na nabycie samochodu (pomniejszony o dokonane odpisy amortyzacyjne) może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu z jego odpłatnego zbycia, pomimo tego, że same odpisy amortyzacyjne również do tej pory były limitowane (kwotą 20 000 euro). Zgodnie z nowymi przepisami, kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym będą wydatki na jego nabycie w części nieprzekraczającej kwot wyżej wskazanych limitów (odpowiednio 150 000 zł i 225 000 zł), po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Z powyższego wynika zatem, iż w przypadku, gdy podatnik przed sprzedażą samochodu zaliczył już do kosztów odpisy amortyzacyjne w wysokości 150 000 zł (lub odpowiednio 225 000 zł), wówczas nie będzie mógł przy sprzedaży odliczyć żadnej dodatkowej kwoty, nawet jeżeli wydatek poniesiony na nabycie samochodu był dużo wyższy.

Należy przy tym zaznaczyć, iż, zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowelizacji, limitowanie kosztów zbycia samochodów osobowych będzie miało zastosowanie jedynie do tych pojazdów, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2018 r. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia samochodów ujętych w ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 r., podatnicy w dalszym ciągu będą mieli prawo do zaliczenia w koszty podatkowe pełnej ceny nabycia pojazdu (pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne) nawet jeżeli sprzedaż tych samochodów nastąpi już po 31 grudnia 2018 r.

Wyżej opisane limitowanie kosztu uzyskania przychodów nie będzie miało zastosowania w przypadku zbycia tych samochodów osobowych, które zostały uprzednio oddane przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, a oddawanie samochodów w odpłatne używanie stanowi przedmiot działalności podatnika. Oznacza to, iż, podobnie jak w przypadku odpisów amortyzacyjnych, limit odliczenia kosztów nabycia samochodów osobowych nie będzie miał zastosowania do sprzedaży takich pojazdów przez firmy leasingowe, firmy wynajmu samochodów lub inne przedsiębiorstwa prowadzące podobną działalność.

Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego

Nowe przepisy wprowadzają także podwyższenie limitu zaliczanych do kosztów podatkowych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego. Istniejący obecnie pułap wynoszący 20 000 euro zostanie podwyższony do kwoty 150 000 zł. Zatem od nowego roku, do kosztów uzyskania przychodów nie będą zaliczane składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (w przypadku pojazdów wartych przykładowo 300 000 zł, podatnik będzie uprawniony do zaliczenia w koszty podatkowe jedynie połowy składki na ubezpieczenie).

Powyższy limit ma zastosowanie do składek ubezpieczeniowych płaconych od samochodów osobowych użytkowanych na podstawie każdego tytułu prawnego. Zatem będzie on dotyczył zarówno samochodów osobowych nabytych przez podatnika na własność, jak i tych użytkowanych na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub też na innej podstawie prawnej. Limit ten będzie taki sam dla wszystkich samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju napędu. W tym bowiem przypadku ustawodawca nie przewidział wyższego pułapu wydatków dla samochodów elektrycznych.

Należy również wskazać, iż omawiany limit kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie będzie stosowany nie tylko do samochodów osobowych przyjętych do używania od 1 stycznia 2019 r., ale również do tych pojazdów, które przyjęto do używania przed tą datą.

Wydatki eksploatacyjne

Omawiana nowelizacja zmieni również zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na eksploatację samochodów osobowych. Zgodnie z obecnymi przepisami, wydatki eksploatacyjne związane z samochodem stanowiącym środek trwały podatnika stanowią koszt uzyskania przychodów w całości. Natomiast w przypadku samochodów niestanowiących środków trwałych przedsiębiorcy (w przypadku podatników PIT) lub niezaliczanych do majątku przedsiębiorcy (w przypadku podatników CIT), wydatki eksploatacyjne stanowią koszt podatkowy jedynie do wysokości kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego ich przebiegu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu określonej przez ministra transportu. Konieczne jest więc w tym przypadku prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki (przy czym wymóg ten nie ma zastosowania do umów leasingu).

Od nowego roku zasady rozliczeń wydatków na eksploatację ulegną diametralnej zmianie. W przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych nie tylko do działalności gospodarczej, lecz również do innych celów (prywatnych), odliczeniu będzie podlegać jedynie 75% poniesionych kosztów jego używania. Przepis ten będzie dotyczył wydatków o charakterze eksploatacyjnym, takich jak, przykładowo kosztów napraw, myjni, zakupu części zamiennych, zakupu paliwa, opłat parkingowych czy też autostradowych. Limit ten będzie stosowany w odniesieniu do wydatków obejmujących również kwotę nieodliczonego podatku VAT naliczonego w związku z określonym wydatkiem na eksploatację samochodu.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego będzie możliwe jedynie w przypadku wykorzystywania tego samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. W tym celu, konieczne będzie prowadzenie przez podatnika szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, wymaganej przepisami VAT dla pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z danym pojazdem. Wymóg prowadzenia ewidencji dla pełnego zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych nie będzie miał przy tym zastosowania w tych przypadkach, w których również przepisy o podatku VAT nie wymagają prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Wyjątek ten nie będzie jednak miał zastosowania w sytuacji, gdy brak obowiązku prowadzenia ewidencji na potrzeby VAT wynika z odliczania przez danego podatnika jedynie 50% podatku naliczonego związanego z danym pojazdem (w takim przypadku prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu wymaganej przepisami o VAT będzie warunkiem zaliczenia do kosztów podatkowych całego wydatku związanego z używaniem samochodu osobowego).

W nowelizacji ustawy o PIT przewidziano dodatkowy przepis szczególny dotyczący wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną) z tytułu kosztów używania samochodu osobowego stanowiącego jego własność, lecz nie zaliczonego do środków trwałych prowadzonego przedsiębiorstwa. W takim przypadku, podatnik będzie miał prawo do odliczenia jedynie 20% poniesionych wydatków związanych z używaniem samochodu oraz składek na jego ubezpieczenie pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Wprowadzając taki sposób ryczałtowego rozliczenia ponoszonych wydatków na eksploatację ustawodawca zrezygnował także z obowiązku prowadzenia kilometrówki stosowanej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.

Przepisy przejściowe

Jak wskazano powyżej, jedyne bezpośrednie regulacje przepisów przejściowych odnoszących się do omawianych nowych zasad rozliczania wydatków na samochody osobowe dotyczą stosowania limitu 225 000 zł do samochodów elektrycznych oddanych do używania od dnia następującego po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej oraz stosowania limitu kosztów przy sprzedaży tych samochodów, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 r. (oprócz tego, odrębne przepisy przejściowe przewidziano dla istniejących umów leasingu, najmu, dzierżawy). W pozostałym zakresie przepisy przejściowe nie zawierają żadnych szczególnych regulacji (zakładane konsekwencje takiej sytuacji wyjaśniono powyżej).

Należy jednakże pamiętać, iż zgodnie z ogólnymi regułami stosowanymi przy nowelizacjach ustaw o podatkach dochodowych (rozliczanych w ujęciu rocznym), nowe zasady rozliczeń stosowane będą do dochodów uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Reguła ta nie będzie jednakże dotyczyć tych podatników podatku CIT, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zgodnie bowiem z przepisem przejściowym zawartym w omawianej nowelizacji, podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2018 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym. Oznacza to, iż spółka, której rok podatkowy trwa przykładowo od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., będzie stosowała nowe zasady rozliczeń opisane powyżej dopiero do roku podatkowego rozpoczętego 1 lipca 2019 r. Zatem w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. spółka taka będzie w dalszym ciągu dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz rozliczać składki ubezpieczeniowe od samochodów osobowych z uwzględnieniem obecnego limitu 20.000 euro, jak również będzie uprawniona w tym okresie do ujęcia w kosztach podatkowych pełnych wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym.

Zbigniew Marczyk, Counsel, radca prawny Kancelaria Hogan Lovells

Powyższe tematy będą szczegółowo omawiane podczas X Ogólnopolskich Targów Motoryzacyjnych i Biznesowych FLEET MARKET 2018*, które odbędą się 21 listopada br. w warszawskiej hali Global EXPO przy ul. Modlińskiej 6D.

Dziennik Gazeta Prawna objął patronat medialny nad targami Fleet Market 2018!


----------------------------------------------------------------------------------------------------

* Już 21 listopada br. w nowym miejscu na mapie Warszawy - w hali Global EXPO przy ul. Modlińskiej 6D, odbędą się Ogólnopolskie Targi Motoryzacyjne i Biznesowe Fleet Market 2018. Swoje najnowsze samochody osobowe, użytkowe oraz elektryczne i hybrydowe, zaprezentują wszyscy wiodący importerzy samochodowi. Patronat honorowy nad targami Fleet Market, został objęty w tym roku przez: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Energii oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Podczas, dziesiątej, jubileuszowej edycji targów, zostanie pokazanych blisko 200 samochodów osobowych i dostawczych, w tym luksusowe auta z segmentu premium, samochody ekologiczne – z napędem elektrycznym i hybrydowym oraz samochody koncepcyjne. Wysoka sprzedaż do firm, zarówno tych dużych, jak i mniejszych powoduje, że importerzy bardzo chętnie wybierają jako miejsce swoich polskich premier właśnie targi Fleet Market. Udział w dziesiątej edycji targów to wyjątkowa okazja do zobaczenia po raz pierwszy w Polsce takich samochodów jak: Audi Q3, Hyundai i30 N Fastback, KIA ProCeed, Renault Kadjar, SEAT Taracco , Toyota Corolla Touring Sport, Ford Focus Active, Volkswagen T- Cross czy Volvo V60.


Nie lada gratką będą też niepokazywane dotąd modele ekologiczne, takie jak Volkswagen e-Crafter, ZD Electric, Hyundai Kona czy Fort Transit Custom Hybrid. Iveco zaprezentuje model Daily z zasilaniem CNG, a Renault elektrycznego Mastera.
Na kolejnych stoiskach, będą czekały niemniej smaczne kąski:  Jeepy Renegade oraz Cherokee, Lexusy ES oraz UX, Mercedes klasy X oraz zdobywcy tytułu Car of The Year 2018 - Opel Combo w wersjach Life i Cargo oraz bliźniaczy Peugeot Partner. Nowościami będą również Renault Kadjar, Toyota Camry i Škoda Fabia po liftingu w wersji Monte Carlo. Na targach Fleet Market zostaną zaprezentowane także modele z napędami alternatywnymi, m.in. Hyundai Ioniq w wersjach hybrydowych i elektrycznej, Mini Countryman PHEV, Nissan Leaf oraz e-NV200, Tesla S 75D, Toyota Prius Plug-In czy KIA Niro.
Nie zabraknie też nowości motoryzacyjnych, które powodują szybsze bicie serca wśród pasjonatów motoryzacji. Ford zaprezentuje Mustanga Builitt, Audi model Q8, a Lexus sportowy model LC.
Czy to koniec? Nie, zaprezentowane zostaną także: Hyundai Santa Fe, KIA Ceed, Mercedes Sprinter, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel Grandland X, Peugeoty 508 oraz Rifter, VW Touareg, Škoda Kodiaq Sportline, Nowy Mercedes Benz Sprinter.
Nie wymieniliśmy nawet do połowy modeli, które będzie można zobaczyć 21 listopada w GLOBAL Expo. Dzięki targom Fleet Market - Żerań wraca na motoryzacyjną mapę Warszawy.

Targi Fleet Market to wydarzenie zamknięte, organizowane z myślą wyłącznie o przedstawicielach firm, zarówno tych posiadających jeden samochód, który pomaga im w prowadzeniu działalności biznesowej oraz tych, którzy poszukują pojazdów do flot liczących od kilkudziesięciu do kilkuset aut. Wstęp jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularzu zgłoszeniowego na stronie: www.fleetmarket.pl Szczegóły dotyczące targów, harmonogram konferencji oraz lista premier i nowości motoryzacyjnych, jakie zostaną zaprezentowane podczas targów, na bieżąco są aktualizowane na stronie internetowej www.fleetmarket.pl.

  • TERMIN TARGÓW: 21 listopada 2018 (środa), od godz. 8:00 do 16:00
  • MIEJSCE TARGÓW I KONFERENCJI: hala Global EXPO w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 6D (tj. teren byłej fabryki FSO na warszawskim Żeraniu); wjazd od ul. Eletronowej 10
  • UDZIAŁ W TARGACH: jest bezpłatny dla osób powiązanych z branżą flotową (na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na: www.fleetmarket.pl)