Powiat zapytał, czy pobierane za to od właścicieli pojazdów opłaty podlegają VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że nie.
Reklama
Wyjaśnił, że organy władzy publicznej nie są podatnikami VAT w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Będą zaś podatnikami w przypadku czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wynika to z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), który odpowiada art. 13 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.
Organ podatkowy wskazał, że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W tym celu może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
Z lokei zgodnie z art. 130a ust. 5c prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego odholowanie i przechowywanie. Usuwanie aut oraz prowadzenie parkingu strzeżonego należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje je przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Rada powiatu ustala co roku, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów.
Dyrektor izby skarbowej stwierdził, że powiat realizując zadania własne, nałożone określonymi wyżej przepisami, spełnia warunki z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Wobec tego opłaty za usuwanie pojazdów nie podlegają VAT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 lipca 2013 r., sygn. IPTPP1/443-429/13-2/AK.