Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która zacznie obowiązywać 31 maja 2012 roku. Zgodnie z nowymi przepisami audyty bezpieczeństwa na części dróg krajowych i autostrad, które wejdą do katalogu dróg istotnych dla ruchu w Unii Europejskiej, będą przeprowadzane cztery razy.
Reklama

Kilka etapów

Po raz pierwszy audyt zostanie przeprowadzony przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Kolejny przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nowe regulacje wymagają też, by kolejny audyt bezpieczeństwa na takich drogach zarządca przeprowadził przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Ponadto dana droga lub jej odcinek zostanie sprawdzony także już w trakcie jego użytkowania. Ma to nastąpić najpóźniej w rok od oddania drogi do użytkowania.
Kilkuetapowe badanie bezpieczeństwa drogi bierze się stąd, że w trakcie jej projektowania nie zawsze uda się wszystko przewidzieć. Istotne jest też to, że droga taka zostanie sprawdzona pod katem bezpieczeństwa już po tym, jak zostanie na niej dopuszczony ruch. W praktyce może się bowiem okazać, że pewne miejsca są niebezpieczne dla kierowców. Tak może być np. wtedy, gdy ekran akustyczny zasłoni oznakowanie. Podobnie może być, gdy jeden znak zasłoni drugi. W dodatku może być i tak, że w danej lokalizacji często występują mgły, które na tyle ograniczają widoczność, że konieczna może być wymiana tradycyjnego oznakowania na odpowiednio oświetlone. W dodatku w sytuacji pogorszenia widoczności elektroniczne znaki mogą np. wyświetlić inny limit dozwolonej prędkości.

Zajęcie nie dla każdego

Reklama
Audytor przy ocenie bezpieczeństwa ruchu weźmie pod uwagę m.in. lokalizację drogi, skrzyżowań, ograniczenie widoczności, dopuszczalną prędkość, skrzyżowania z liniami kolejowymi czy nawet projektowane przejścia dla zwierząt.
Audytorem na takiej drodze będzie mogła być osoba zatrudniona przez zarządcę danej drogi lub niezwiązana z nim w żaden sposób. Jednak nie będzie nim mogła być osoba, która projektowała daną trasę. Ustawa zabrania też wykonywania audytów osobom, których małżonkowie uczestniczyli w pracach projektowych drogi.
Podstawa prawna
Art. 1, pkt 1, pkt 4 ustawy z 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 472).