Pozostałe wnioski nie zostały zaakceptowane ze względów formalnych i merytorycznych - powiedziała.

"Szansę na dotację z budżetu państwa ma 15 zadań gminnych i 35 powiatowych. Łączna długość dróg, które zostaną przebudowane lub wyremontowane to ponad 77 km. Ostateczne listy rankingowe wniosków wyłonionych do dofinansowania, po rozpatrzeniu odwołań, zostaną opublikowane 30 listopada. Następnie będą przedstawione ministrowi spraw wewnętrznych i administracji do zatwierdzenia" - zaznaczyła.

Wśród wniosków, które mają szanse na realizację są m.in. przebudowa drogi powiatowej Nowe Brusno-Horyniec Zdrój, remont ulicy Czajkowskiego w Krośnie czy remont drogi gminnej Gorzyce-Cierpisze.

Jak podkreśliła Oczoś, Podkarpacie na realizację NPPDL w 2012 r. otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości ponad 12,4 mln zł. W następnych trzech latach będzie to ponad 62 mln zł.

Przyszły rok będzie pierwszym, który rozpocznie nowy etap "schetynówek"; będzie realizowany w latach 2012 - 2015. Zakłada się, że w skali kraju druga edycja programu pozwoli na przebudowę, budowę oraz remont nieco ponad 13 tys. km dróg lokalnych, do końca 2015 roku. W 2012 roku modernizacja i rozbudowa obejmie drogi lokalne o łącznej długości około 850 km. W latach kolejnych zadaniami programu powinno zostać objętych rocznie około 4150 km dróg lokalnych.