Odpowiada Grzegorz Proksa, konsultant w PwC, biuro w Krakowie

Przedsiębiorca nabył auto na podstawie umowy leasingu. Nie używa go jednak w prowadzonej firmie. Jak powinien rozliczyć raty leasingowe?

Reklama

Sposób rozliczenia rat leasingowych od nowych samochodów wymaga analizy postanowień umowy, która stanowi podstawę używania samochodu. Rozliczenie rat leasingowych może przebiegać na trzy sposoby:

● umowa leasingu spełnia warunki, które ustawy o podatkach dochodowych przewidują dla leasingu operacyjnego, tj. została zawarta co najmniej na 2 lata, a suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej auta. Koszt uzyskania przychodu stanowi wówczas wartość netto rat leasingowych powiększoną o niepodlegający odliczeniu VAT. Obecnie zdecydowana większość umów leasingu dotyczących samochodów kwalifikowana jest jako leasing operacyjny;

● umowa leasingu klasyfikowana jest jako leasing finansowy w myśl szczególnych regulacji ustaw o podatkach dochodowych, tj. została zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej samochodu, a umowa leasingu zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający. Wówczas koszt uzyskania przychodów stanowią odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej samochodu, a także ta część raty leasingowej, która przekracza spłatę wartości początkowej samochodu (tzw. koszt odsetkowy leasingu);

● umowa leasingu nie spełnia warunków leasingu operacyjnego bądź finansowego. W tym przypadku uznanie za koszt podatkowy raty leasingowej, a także pozostałych wydatków z tytułu używania samochodu (np. paliwa) będzie wymagać sporządzania ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki). Koszt uzyskania przychodu nie może przy tym przekraczać wartości wynikającej z ewidencji.

Podstawa prawna

Reklama

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).