Samochód porzucony na drodze to zwykle efekt awarii podczas podróży, która może się przydarzyć każdemu. Trzeba jednak pamiętać, że pas awaryjny na drodze szybkiego ruchu powinien zostać jak najszybciej udrożniony. Jeśli usterki pojazdu nie da się usunąć na miejscu, trzeba jak wezwać pomoc drogową, która przewiezie uszkodzone auto do dalszej naprawy w bezpieczne miejsce.

Reklama

Samochód porzucony na drodze, jak długo może stać?

Przepisy nie precyzują tej kwestii, ale postój na pasie awaryjnym przez dłuższy czas spowoduje interwencję policji. Służby zostaną wezwane przez zarządcę drogi będą prowadzić dalsze działania w sprawie porzuconego pojazdu. Jeśli nie uda się skontaktować z właścicielem samochodu – zlecą usunięcie pojazdu z drogi. Tę kwestię reguluje Prawo o ruchu drogowym. Z przepisów wynika, że zarządca drogi (np. GDDKiA) nie jest uprawniony do usuwania pozostawionych na niej pojazdów.

Porzucony samochód na drodze, kto może go odholować?

Reklama

Dyspozycję w tej kwestii (przemieszczenia lub usunięcia pojazdu wydaje policja lub straż gminna. Następnie samochód zostaje odholowany na parking depozytowy. Oczywiście cała operacja zostanie przeprowadzona na koszt właściciela w sytuacji, gdy pojazd pozostawiono w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

- Nawet prawidłowo oznaczony pojazd stojący na pasie awaryjnym może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu. – przypomina Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Porzucony pojazd na drodze, niektórzy robią to celowo

Zupełnie odrębną kwestią, która jest dużym problemem dla GDDKiA to pozostawianie naczep z odpadami na drogach serwisowych, parkingach lub poboczach. W ostatnich latach odnotowano jednostkowe przypadki, ale w takiej sytuacji GDDKiA ma również związane ręce. Nie może usunąć pojazdu z ładunkiem, ponieważ odpady mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi lub środowiska. Zgłasza to do właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i do odpowiedniej gminy.

Najpierw trwają poszukiwania właściciela pojazdu – ten obowiązek spoczywa na władzach gminy, które po ustaleniu danych żądają usunięcia naczepy i odpadów. Jeśli danych nie da się ustalić, za usunięcie naczepy i znajdujących się na niej odpadów odpowiada zarządca terenu, na którym się znajduje.

Jeśli naczepa znajduje się na pasie zarządzanym przez GDDKiA, dalsze działania można prowadzić dopiero po otrzymaniu decyzji od władz samorządowych nakazującej usunięcie odpadów.

Dostaniesz słoną karę i samochód zostanie odholowany. Tego nie rób na drodze

Koszt odholowania pojazdu z pasa awaryjnego nie będzie niski. Cena przewozu samochodu nie zależy wyłącznie od cennika firmy zajmującej się holowaniem. Decydują o tym władze lokalne, które podejmują współpracę z taką firmą.

Ustalona stawka nie może być wyższa niż określona przez Ministra Finansów. Resort każdego roku ustala, jaka będzie maksymalna stawka za odholowanie pojazdu w kolejnym roku. W publikowanych obwieszczeniach można znaleźć ceny holowania z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje pojazdów. Są już znane stawki, jakie będą obowiązywać w przyszłym roku.

W 2022 roku obowiązują następujące stawki:

 • Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenia transportu osobistego – 128 zł
 • Motocykl – 251 zł
 • Pojazd o DMC do 3,5 tony – 542 zł
 • Pojazd o DMC od 3,5 tony do 7,5 tony – 677 zł
 • Pojazd o DMC od 7,5 tony do 16 ton – 956 zł
 • Pojazd o DMC powyżej 16 ton – 1409 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1714 zł

Pojazd porzucony na drodze, ile kosztuje parking depozytowy?

To jeszcze nie koniec kosztów dla właściciela. Pojazd zostanie przetransportowany na parking depozytowy, gdzie będzie przechowywany aż do momentu odbioru przez właściciela. Ostateczna kwota będzie zależeć od liczby dni, które pojazd spędził w takim miejscu. Im dłuższy pobyt, tym wyższy rachunek do zapłacenia.

Dzienna opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą dobę. Wysokość opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu depozytowym ustalają miejscowe władze, a wysokość stawki maksymalnej określa coroczne obwieszczenie Ministra Finansów.

W 2022 roku obowiązują następujące stawki dobowe za parking depozytowy:

 • Rower i motorower, hulajnoga elektryczna i urządzenia transportu osobistego 24 zł
 • Motocykl - 33 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 46 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t - 60 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t - 86 zł
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 154 zł
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 225 zł

Pojazd porzucony na drodze, jak go odzyskać z parkingu depozytowego?

Zanim odbierzemy odholowany pojazd z parkingu depozytowego, najpierw trzeba odwiedzić komisariat policji lub straży miejskiej. Najlepiej skontaktować się telefonicznie, do którego z organów należy się stawić. Na miejscu funkcjonariusz wystawi mandat za przewinienie – w tym wypadku może to być parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym. Następnie wyda dokument uprawniający do odbioru pojazdu z parkingu depozytowego.

Po dotarciu na miejsce, gdzie przetransportowano pojazd, należy okazać zezwolenie wystawione przez policjanta lub strażnika miejskiego. Najlepiej zrobić to jeszcze tego samego dnia, żeby zmniejszyć koszty odholowania pojazdu. W innym wypadku należność każdego dnia będzie rosła. Zwykle na miejscu można uregulować rachunek za holowanie i przechowywanie samochodu, ale po zmianie przepisów właściciel ma 7 dni na zapłatę.

Porzucony pojazd na drodze może przepaść na rzecz gminy

Jeśli właściciel pojazdu nie zgłosi się po odbiór na parking depozytowy, może się spodziewać orzeczenia przepadku na rzecz powiatu - podstawą jest art. 130 Prawa o ruchu drogowym. Najpierw właściciel samochodu musi zostać powiadomiony o odholowaniu samochodu pisemnie przez organ, który wydał taką dyspozycję.

Jeśli nie zareaguje na otrzymane pismo w terminie 3 miesięcy, starosta występuje z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Warto mieć na uwadze, że nieodebranie samochodu nie chroni przed kosztami holowania i przechowywania auta. Kara zostanie wyegzekwowana w trybie decyzji administracyjnej.

Dłuższy, 6-miesięczny termin obowiązuje tylko wtedy, gdy samochód został odholowany na parking depozytowy na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Chodzi o pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje, że nie jest używany. Dopiero po upływie tego terminu pojazd przechodzi na własność gminy.