Jak wskazano w uzasadnieniu, opracowanie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia jest niezbędne do zapewnienia zgodności polskiego prawodawstwa z prawodawstwem unijnym.

Reklama

Zakres regulacji obejmuje m.in. uporządkowanie zagadnień regulujących obszar związany z homologacją pojazdów, ich wyposażenia i części oraz kontrolą zgodności produkcji i kontrolą zgodności montażu.

Nowe przepisy mają wskazać środki odwoławcze i sankcje w ramach procedur homologacyjnych. Ponadto, określone mają być procedury wyznaczania służb technicznych oraz wskazanie organu krajowego właściwego do spraw homologacji - Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Przewiduje się też określenie procedur krajowego i unijnego dopuszczenia indywidualnego pojazdu, określenie zasad wprowadzenia do obrotu części mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska.

W projekcie zawarte będą zmiany w regulacjach dotyczących dodatkowej instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w tym kontroli zgodności montażu oraz stworzenie systemu równoległego, opartego na regulacjach regulaminu R115, (regulamin nr 115 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG ONZ to jednolite przepisy ws. homologacji - PAP)

Nowe przepisy mają też na celu wprowadzenie bardziej szczegółowych wymagań w procedurze kontroli zgodności i w efekcie tego zwiększenie poziomu zaufania do producentów posiadających świadectwa homologacji wydane przez krajowy organ właściwy do spraw homologacji.