Taka propozycja znalazła się w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy. Właśnie zostało przekazane do konsultacji społecznych. Nowe przepisy zastąpią regulacje, które obowiązują od kwietnia 2005 r.
Reklama
Projekt określa m.in. szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzenia badań psychologicznych, a także wydawania orzeczeń. Ponadto określa wysokość maksymalnych opłat za badania, wpis do rejestru przedsiębiorców, a także do ewidencji uprawnionych psychologów. Odpowiednio mają one wynosić 150 zł, 400 zł i 40 zł. To oznacza, w stosunku do obowiązujących opłat, obniżkę. W porównaniu z przepisami z 2005 roku w projekcie rozporządzenia zrezygnowano również ze wzorów skierowań oraz sposobu kierowania w drodze decyzji administracyjnej na badania psychologiczne przez policję w sytuacji, gdy kierujący pojazdem był w stanie nietrzeźwości, przekroczył liczbę 24 punków karnych lub był sprawcą wypadku drogowego, w którym ktoś został ranny lub zabity.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu