Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował najnowsze wyniki z kontroli stacji paliwowych jaką Inspekcja Handlowa przeprowadziła od 13 stycznia do 15 lutego 2011 roku. Oto efekty...

Reklama

W niektórych próbkach benzyny odkryto niewłaściwą prężność par. Niedotrzymanie wymagań odnośnie lotności benzyn, tj. składu frakcyjnego i prężności par, prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika, niebezpieczeństwa zaburzenia pracy, a nawet nagłego unieruchomienia silnika.

>>>Zobacz nową listę skontrolowanych stacji paliw - do 15 lutego 2011

Jeśli chodzi olej napędowy, to w tym paliwie wymagań nie spełniała temperatura zapłonu - zbyt wysoka powoduje spadek wydajności pracy silnika i wzrost emisji substancji chemicznych do środowiska. Zbyt niska stwarza niebezpieczeństwo wybuchu.

>>>Zobacz listę stacji paliw skontrolowanych w 2010 roku

Inne

W obu rodzajach paliwa stwierdzono zbyt wysoką zawartość siarki. To pierwiastek, który ma duży wpływ na wielkość i rodzaj emisji spalin z wydechu auta oraz własności korozyjne paliwa. Siarka niszczy katalizator obniżając jego wydajność i sprawność.

Jeździsz na LPG?

>>>Zobacz nową listę skontrolowanych stacji LPG - do 15 lutego 2011

Skontrolowano też jakość gazu LPG. Jak czytamy w poniżej załączonym spisie zastrzeżenia pojawiły się m.in. w województwie pomorskim - tak kontrolerzy opisali efekt wizyty na jednej ze stacji w Gdańsku - "Zapach rozróżnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym 20 proc. dolnej granicy wybuchowości."

Reklama

>>>Zobacz listę stacji LPG skontrolowanych w 2010 roku

Inne

Zobacz co eksperci badali w paliwach płynnych i LPG...Litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry). Symbole wymienione poniżej oznaczają, że w badanej próbce paliwa parametr oznaczony tym symbolem nie spełnia normy określonej w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych:

G - Gęstość w temp. 15ºC
MON - Motorowa liczba oktanowa MON
RON - Badawcza liczba oktanowa RON
S - Zawartość siarki
Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP - Temperatura końca destylacji
Sf-R - Pozostałość po destylacji
TZ - Temperatura zapłonu
VP - Prężność par, DVPE
E - przekroczona zawartość eterów,
O - przekroczona zawartość tlenu,
Me - przekroczona zawartość metanolu,
B - przekroczona zawartość benzenu.
W wykazie obok ww. symboli podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.

Inne

Wyniki kontroli LPG - symbole wymienione poniżej oznaczają, że w badanej próbce paliwa parametr oznaczony tym symbolem nie spełnia normy określonej w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych:
MON - motorowa liczba oktanowa MON,
DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien),
SWR - siarkowodór,
S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej),
CU - badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40ºC),
ODP - R- pozostałość po odparowaniu,
WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC,
TWVP- temperatura, w której względna prężność par jest mniejsza niż 150 kPa,
Woda - zawartość wody,
Zapach - zapach.
W wykazie obok ww. symboli podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.