Dzięki wybudowaniu S51 Olsztyn będzie skomunikowany ekspresowo z S7 Warszawa – Gdańsk, ekspresowa „trójka” połączy autostrady A2 i A4 a obwodnica Radomia kierowcom podróżującym z Warszawy do Kielc pozwoli ekspresowo ominąć to miasto.

Reklama

S51 Olsztyn-Olsztynek

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną dwa węzły drogowe - "Stawiguda" i "Gryźliny". Trasa rozpocznie się za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1370N w Tomaszkowie, zakończy w okolicy miejscowości Ameryka, na styku z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S-51. Dzięki tej inwestycji Olsztyn zostanie połączony z siecią dróg ekspresowych w kraju. Rozpoczęcie budowy planowane jest na połowę 2014 roku.

S7 obwodnica Radomia

Budowa obwodnicy Radomia na parametrach trasy ekspresowej przewiduje dwie jezdnie po dwa pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym. Równolegle wzdłuż trasy zbudowane zostaną drogi serwisowe zapewniające komunikację ruchu lokalnego. Dostęp do drogi będzie możliwy tylko w węzłach: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. Ponadto wybudowane zostaną m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia ochrony środowiska (takie jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, system odprowadzania wód opadowych, zieleń) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Reklama

S3 Sulechów – Legnica odc. w. Lubin Południe (bez węzła) - w. Legnica (bez węzła) oraz odc. w. Kaźmierzów - w. Lubin Południe 25,7 km

Reklama

Droga ekspresowa S3 położona jest w uzupełniającym korytarzu TINA łączącym wybrzeże Polski z paneuropejskimi korytarzami transportowymi. Prowadzi południkowo od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na północy, następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, przez ośrodki miejskie Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, Zagłębie Miedziowe (Głogów, Lubin, Polkowice, Legnica) do południowej granicy z Czechami. Powstanie trasy poprawi nie tylko aspekty komunikacyjne w regionach w których będzie przebiegać.

W ramach planowanego odcina trasy S3 ma powstać miedzy innymi 98 szt. obiektów inżynierskich w tym m.in. mosty, estakady, wiadukty, przejścia dla zwierząt. W celu zapewnienia jak najlepszych połączeń drogowych z tym odcinkiem trasy, przewidziano powstanie następujących węzłów drogowych: Nowa Sól Południe, Nowe Miasteczko, Gaworzyce, Drożów, Potoczek, Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ, Lubin Zachód, Lubin Południe, Legnica Północ, Legnica Zachód.

Wszystkie ogłoszone postępowania przetargowe są dwuetapowe (przetarg ograniczony). Pierwszy etap to składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na tym etapie ocenie podlegać będzie doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. Termin składania wniosków przewidziany został na 01.10.2013r. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksimum 20 wykonawców) otrzymają zaproszenie do złożenia oferty a kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena ale również termin wykonania oraz okres gwarancji. Oznacza to, że przyszły wykonawca będzie mógł zaproponować zrealizowanie zamówienia w okresie krótszym niż wymagane 33 miesiące, jednak nie krótszym niż 30 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych.

GDDKiA informuje, że w tym roku ogłosiła już postępowania na 28 odcinki na 374,2 km dróg ekspresowych. Do końca tego roku ogłoszone zostaną przetargi na 25 odcinków na 357,8 kilometrów. Zgodnie z planem w całym 2013 roku zostaną ogłoszone przetargi na 54 odcinki dające w sumie 732,4 km dróg ekspresowych.