Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Adam Bodnar zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o uregulowanie przepisów dotyczących badań kierowców na zawartość alkoholu przeprowadzanych przez policję.

Reklama

- Kwestię przeprowadzania badań na zawartość alkoholu w organizmie reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym, która w przypadku warunków i sposobu ich wykonywania odwołuje się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z jej przepisami warunkiem niezbędnym przeprowadzenia badania jest podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu - stwierdził Bondar. - W ocenie RPO nie jest więc możliwe stosowanie tych przepisów w odniesieniu do przeprowadzania prewencyjnych badań. Istniejące wątpliwości dotyczą sposobu, w jaki funkcjonariusze policji powinni prowadzić takie badania i je dokumentować. Ponadto nie jest jasne, czy wobec braku wyraźnej regulacji są w ogóle uprawnieni do ich wykonywania - podkreśla rzecznik w piśmie do ministerstwa.

Teraz resort zdrowia odpowiedział RPO. Okazuje się, że szef resortu w pełni podziela stanowisko rzecznika.

Minister, tu cytat: wskazał, że regulacje w zakresie nadania Policji uprawnień żądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, jako dotykające fundamentalnych, konstytucyjnie strzeżonych, praw i obowiązków organów i obywateli, muszą być precyzyjnie uregulowane. Co więcej muszą być one określone w akcie ustawowym i nie mogą być materią aktu wykonawczego, jakim jest rozporządzenie.

Reklama

Szef resortu zdrowia zgodził się również z propozycją odrębnej normalizacji badań prewencyjnych na zawartość alkoholu w organizmie. - Wydłużenie procesu legislacyjnego mającego na celu uregulowanie tych zagadnień spowodowane jest zastrzeżeniami MSW, w tym policji, dotyczącymi określenia wymagań dla analizatorów wydechu - wyjaśnił minister zdrowia i dodał, że z jego inicjatywy w resorcie gospodarki powstał specjalny roboczy zespół do spraw alkomatów.

Reklama

- Zgodnie z jego ustaleniami, ministerstwo zdrowia kontynuuje prace nad wydaniem rozporządzenia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie, zgodnie z upoważnieniem, tj. nie uwzględniając zgłaszanych uwag odnoszących się do określenia wymogów technicznych analizatorów wydechu - poinformował szef resortu zdrowia i uściślił, że rozporządzenie jest gotowe do podpisu.