TEZA Skarga na bezczynność nie jest właściwym trybem kwestionowania zasadności odmowy usunięcia punktów karnych z ewidencji kierowców. Zaskarżeniu podlega bowiem pismo właściwego organu prowadzącego ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w sprawie ustalenia liczby punktów karnych.

Reklama

STAN FAKTYCZNY Komendant wojewódzki policji zwrócił się do dyrektora wydziału komunikacji urzędu miasta o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii prawa jazdy, gdyż uzyskał on łącznie 25 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Kierowca zwrócił się do wydziału komunikacji urzędu miasta o umorzenie postępowania prowadzonego w sprawie jego uprawnień do kierowania pojazdami, wskazując, że nie przekracza już 24 punktów. Powołał się na zaświadczenie o ukończeniu kursu, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów.

Komendant odpowiedział, że zaświadczenie z informacją o odbytym przez niego szkoleniu zostało zarejestrowane w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Fakt ten nie skutkuje jednak zmniejszeniem liczby przypisanych punktów, gdyż zgodnie z par. 8 ust. 6 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, odbycie szkolenia nie powoduje usunięcia otrzymanych punktów wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.

W tej sprawie przekroczenie 24 punktów nastąpiło w październiku 2011 r., kiedy dokonano wpisu tymczasowego za wykroczenie popełnione przez kierowcę w czerwcu 2011 r.

Następstwem zarejestrowania wykroczeń było wystosowanie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji kierującego pojazdem. Kierowca ponowił swój wniosek o anulowanie 6 punktów karnych. W piśmie z czerwca 2012 r. komendant podtrzymał wcześniejsze stanowisko.

Kierowca wniósł do sądu skargę na bezczynności komendanta.

Wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę wskazując, że organ nie pozostawał w bezczynności, gdyż odpowiadał na kolejne wnioski skarżącego. Zmiany w ewidencji kierowców naruszających przepisy są czynnością materialno-techniczną, działania podjęte przez organ są wystarczające do uznania, że wywiązał się on z nałożonych prawem obowiązków.

W sprawie o bezczynność sąd nie może merytorycznie kontrolować działań podejmowanych przez organ administracji. Skarga na bezczynność nie jest zatem właściwym trybem kwestionowania zasadności odmowy usunięcia punktów z ewidencji kierowców. Kierowca wniósł skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę. Sąd I instancji słusznie przyjął, że organ nie pozostawał w bezczynności.

Poinformował on bowiem o braku podstaw do usunięcia punktów karnych z ewidencji kierowców w związku z odbyciem szkolenia w ośrodku ruchu drogowego.

NSA wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony jest pogląd, że pismo właściwego organu prowadzącego ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w sprawie ustalenia liczby punktów karnych jest aktem z zakresu administracji publicznej i podlega zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. W tej sytuacji skarga na bezczynność nie jest właściwym trybem kwestionowania zasadności odmowy usunięcia punktów z ewidencji kierowców.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 127/13

DGP przypomina

Ważne orzeczenie

Powołane w orzeczeniu rozporządzenie z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. nr 236, poz. 1998 ze zm.) już nie obowiązuje. Obecnie obowiązującą regulacją w tym zakresie jest rozporządzenie z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 488). Mimo to orzeczenie jest aktualne, gdyż treść par. 8 ust. 6 aktualnego rozporządzenia jest tożsama z treścią par. 8 poprzednio obowiązującego rozporządzenia.

KOMENTARZ EKSPERTA

Zmniejszenie liczby punktów karnych tylko właściwą skargą

W przypadku wniesienia skargi na bezczynność przedmiotem sądowej kontroli jest brak określonego aktu lub czynności organu, w sytuacji gdy organ ten miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie. Sąd uznając skargę za zasadną, zobowiązuje organ do wydania aktu we wskazanym terminie. Ze stanowiska zajętego w tej sprawie przez kierowcę wynika, że w istocie kwestionował on nie tyle brak czynności organu, ile zasadność zastosowania w sprawie par. 8 ust. 6 rozporządzenia MSWiA z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Kierowca nie zgodził się ze stanowiskiem organu co do braku podstawy prawnej do usunięcia 6 punktów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Właściwym działaniem kierowcy w sprawie powinno być zatem złożenie skargi do WSA na pismo organu prowadzącego ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w sprawie ustalenia liczby punktów karnych, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, uchyla ten akt albo stwierdza bezskuteczność czynności.