Do końca 2012 r. w przypadku nabycia aut osobowych odliczenie podatku naliczonego może wynieść 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6 tys. zł.
Reklama
Wprowadzone ograniczenie to nie dotyczy jednak przedsiębiorców, których przedmiotem działalności jest oddanie w odpłatne używanie pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
Oznacza to, że po okresie 6 miesięcy podatnik może przeznaczyć pojazd oprócz najmu również na pozostałe cele prowadzonej działalności, zachowując pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z jego nabyciem. Stanowisko takie prezentuje także w interpretacji z 12 marca 2012 r. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPP2/443-1663/11-2/AK).
Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Polega ona na tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.
Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymogów formalnych określonych w ustawie – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.
Po zakończeniu umowy najmu trwającej powyżej 6 miesięcy, istotne znaczenie będzie miał fakt, co dalej będzie się działo z samochodem. Przedsiębiorca może go np. przeznaczyć do dalszego wynajmu czy wykorzystywać do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT innej niż wynajem samochodów. W takim przypadku podatnik będzie mógł odliczyć 100 proc. kwoty podatku naliczonego od zakupu samochodu.
Warunkiem prawa do odliczenia podatku w pełnej kwocie jest to, aby pojazd samochodowy był przeznaczony przez podatnika wyłącznie do odpłatnego używania na podstawie określonych umów (np. najmu), przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, tj. aby oddanie w odpłatne używanie na podstawie określonej umowy samochodu, stanowiło rzeczywisty przedmiot działalności podatnika.
Ważne
Podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych
Podstawa prawna
Art. 15, art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).