Firmy posiadające samochody osobowe wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej, ale niespełniające określonych wymogów prawnych (nieposiadające np. tzw. kratki), nie mogą powoływać się na wyrok ETS w sprawie Magoora (sygn. akt C-414/07), bo dotyczył on samochodów z homologacją ciężarową.

Reklama

Skarżąca spółka wyjaśniła, że posiada flotę samochodów, w tym osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Chciała wiedzieć, czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przysługiwało jej prawo do pełnego odliczenia VAT związanego z nabyciem tych aut oraz paliwa do niego. Prawa do pełnego odliczenia upatrywała m.in. w naruszeniu klauzuli stand still wynikającej z dyrektyw VI i 112 o VAT. Powołując się na wyrok ETS w sprawie Magoora, twierdziła, że wprowadzenie ograniczenia w odliczaniu VAT po akcesji Polski do Unii było niedopuszczalne.

Sąd orzekł jednak, że w przypadku aut osobowych nie można mówić o naruszeniu klauzuli stand still, a wyrok w sprawie Magoora dotyczył innego stanu faktycznego (samochodów z homologacją ciężarową). Co więcej, przepisy ustawy o VAT obowiązującej od 1 maja 2004 r. (znowelizowanej w 2005 r.) są korzystniejsze dla spółki niż przepisy ustawy o VAT z 1993 r. Na mocy tych przepisów spółce przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego – nie więcej jednak niż 5 tys. zł w okresie od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. oraz 60 proc. kwoty podatku naliczonego – nie więcej jednak niż 6 tys. zł w okresie od 22 sierpnia 2005 r. Ponieważ przed 1 maja 2004 r. nie można było odliczać VAT od paliwa do aut osobowych, to również po tej dacie takie prawo nie przysługiwało. Wyrok jest nieprawomocny.