Wielu podatników wzięło ostatnio w leasing samochód i odliczają w ramach rat leasingowych cały VAT. Czy utrzymają ten sposób rozliczeń również po 1 kwietnia?
Reklama
Co do zasady tacy podatnicy będą mogli nadal stosować pełne odliczenie VAT zawartego w ratach leasingowych. Będzie to możliwe, jeżeli zawarcie umowy i faktyczne wydanie pojazdu nastąpią przed 1 kwietnia 2014 r.
Dodatkowo konieczna będzie rejestracja takiej umowy leasingu u naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów (tj. do 2 maja).
Czy tacy przedsiębiorcy będą musieli deklarować, że wykorzystują leasingowany samochód wyłącznie w ramach działalności gospodarczej?
W zakresie rat leasingowych wystarczy jedynie odpowiednia rejestracja umowy w celu stosowania pełnego odliczenia VAT. W przypadku innych wydatków, np. na eksploatację pojazdu, poniesionych od 1 kwietnia zastosowanie znajdą nowe zasady. W tym zakresie, aby zachować prawo do odliczenia całego VAT, konieczne będzie zatem prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu od momentu poniesienia pierwszego, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, wydatku związanego z pojazdem oraz zgłoszenie informacji o takim pojeździe do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia poniesienia takiego wydatku.
A co będzie, jeśli pojazd będzie wykorzystywany również w celach prywatnych, np. przez pracowników na dojazdy z i do pracy?
W takim przypadku co do zasady nastąpi utrata prawa do pełnego odliczenia VAT w zakresie wydatków innych niż raty leasingowe. Wtedy zastosowanie znajdzie zasada ogólna, a zatem odliczenie 50 proc. VAT naliczonego. Może zatem zaistnieć sytuacja, w której jednocześnie będzie przysługiwało pełne odliczenie VAT od rat leasingowych oraz ograniczone do 50 proc. odliczenie VAT dla innych wydatków, np. gdy ewidencja nie będzie prowadzona mimo wykorzystania pojazdu tylko do działalności gospodarczej.
W zakresie prywatnego użytku konieczne będzie dodatkowo naliczenie VAT od takiego użytku. Ustawodawca wyłączył bowiem konieczność opodatkowywania prywatnego użytku w odniesieniu do umów leasingu zawartych przed 1 kwietnia do sytuacji, w których przy zawarciu takiej umowy zastosowano zasady ograniczające pełne odliczenie VAT, np. 60 proc., nie więcej niż 6000 zł.
Co z ewidencją? Kto i kiedy miałby ją prowadzić i jak powinna wyglądać?
Ewidencja jest konieczna do zachowania prawa do pełnego odliczenia w zakresie wydatków innych niż raty leasingowe (pod warunkiem braku prywatnego wykorzystania pojazdu). Powinna być prowadzona przede wszystkim przez korzystającego lub udostępniającego pojazd, jeżeli korzystającym nie jest pracownik podatnika. Ustawodawca szczegółowo wskazuje, co powinno się znaleźć w takiej ewidencji. Są to np. numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika na moment rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, wpisy osób kierujących (dotyczące m.in. dat i celu wyjazdu, opisu trasy, liczby przejechanych kilometrów oraz imienia i nazwiska osoby kierującej).
W przypadku prywatnego wykorzystania pojazdu, od którego przysługuje pełne odliczenie VAT od rat leasingowych, należałoby się zastanowić, czy również w tym zakresie nie byłoby zasadne prowadzenie odpowiedniej ewidencji. Przepisy nie wskazują na taką konieczność ani nie podają, jak miałaby ona wyglądać, nakładają jednak obowiązek opodatkowania prywatnego użytku w takim wypadku.