Kancelaria podała, że ustawa porządkuje przepisy regulujące kwestie przejazdów pojazdów nienormatywnych (na przykład samochodów ciężarowych przewożących wielkogabarytowe ładunki) po drogach publicznych.

Reklama

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami zasady udzielania zezwoleń na ruch pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych, kategorie tych zezwoleń, organy właściwe do ich wydawania oraz pojazdy zwolnione z obowiązku uzyskania zezwoleń określają przepisy Prawa o ruchu drogowym. Natomiast opłaty za przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego oraz kary za taki przejazd bez zezwolenia uregulowane są w ustawie o drogach publicznych.

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta ustawą przepisy dotyczące opłat oraz kar przeniesiono z ustawy o drogach publicznych do prawa o ruchu drogowym. Ponadto do prawa o ruchu drogowym trafią też definicje pojęcia "pojazd nienormatywny", "pilot" i "ładunek niepodzielny".

Według nowych przepisów, pojazdem nienormatywnym jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski na osi są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych. Za taki pojazd uważany będzie również ten, którego wymiary lub rzeczywista masa wraz z ładunkiem przekraczają normy.

Nowelizacja zakłada, że drogach publicznych będą mogły jeździć pojazdy o dopuszczalnym nacisku do 11,5 tony na oś. Za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia miałyby być pobierane kary.

Reklama

Dokument wprowadza siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Za udzielanie zezwoleń na przejazd takiego pojazdu będą pobierane opłaty - od kilkudziesięciu zł do kilku tysięcy zł.

Reklama

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta nowelizacja rozszerza katalog organów uprawnionych do wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Poza starostą, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz naczelnikiem urzędu celnego zezwolenia będzie mógł też wydawać zarządca drogi oraz prezydent miasta na prawach powiatu.

"Ustawa wprowadza siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, określając przesłanki, od których uzależnia się wydanie poszczególnych zezwoleń, organy właściwe do ich wydawania oraz wysokość należnych opłat za ich wydanie. Pobrane opłaty, w zależności od kategorii zezwolenia, będą zasilały budżet jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad" - napisano w komunikacie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Niektóre przepisy mają zacząć obowiązywać z dniem ogłoszenia a także w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.