Czytelnik jest przedstawicielem handlowym.

– Obowiązują przepisy, które nie pozwalają na ukrywanie przenośnych fotoradarów. Czy straż miejska już musi stosować te regulacje – pyta pan Adam z Łodzi.

31 grudnia 2010 r. weszła w życie ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Miała m.in. na celu uporządkowanie przepisów regulujących wykorzystywanie przenośnych fotoradarów przez strażników miejskich. Zgodnie z wprowadzonym rozwiązaniem strażnicy zostali zobowiązani do konsultowania miejsca ustawienia każdego fotoradaru z miejscowym komendantem policji. Przepisy tej ustawy zmieniły także brzmienie ust. 4 w art. 129b ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzając obowiązek oznakowania miejsc kontroli ruchu drogowego dokonywanych przez strażników gminnych (miejskich) z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących.

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury są prowadzone jeszcze prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Jego przepisy określą m.in. warunki techniczne oraz zasady stosowania znaku drogowego D-51 automatyczna kontrola prędkości. Znak ten będzie stosowany też do oznakowania miejsc kontroli ruchu dokonywanych przez strażników gminnych (miejskich).

Reklama

Podstawa

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury z 9 lutego 2011 r. na interpelację nr 20107 w sprawie konieczności wydania rozporządzenia określającego sposób oznakowania miejsc, w których ustawiane są radary.