Przemysław Kilim
Reklama
doradca podatkowy w KPMG
Zgodnie z art. 3 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym w okresie do 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6000 zł.
Ograniczenie to ma zastosowanie do podatników wykonujących wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu VAT i określa maksymalny limit, jaki może być odliczony przez podatnika. Innymi słowy, kwota ustalona w tym przepisie stanowi podatek naliczony dla podatników, którzy mają prawo do pełnego odliczenia VAT. Podatnik wykorzystujący nabyty samochód zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych z VAT, o obliczenia kwoty podatku naliczonego, która podlega odliczeniu, powinien dodatkowo uwzględnić proporcję wyliczoną na podstawie art. 90 ustawy o VAT. W konsekwencji będzie on uprawniony do odliczenia jedynie części z 60 proc. podatku. Również maksymalna kwota odliczenia, tj. 6000 zł, powinna podlegać zmniejszeniu w oparciu o wyliczoną proporcję.
Dodatkowo w ciągu pięciu lat od nabycia samochodu podatnik powinien weryfikować, czy proporcja wyliczona zgodnie z art. 90 ustawy o VAT nie uległa zmianie. Zwiększenie udziału czynności zwolnionych w działalności podatnika będzie oznaczać konieczność dokonania korekty w zakresie odliczonego podatku.
Reklama
Podstawa prawna
Art. 90 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).