Tak wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz.U. nr 243, poz. 1453). Dziś wchodzi ono w życie.

Reklama

Zgodnie z nowymi przepisami komisję powypadkową będzie musiał powołać kierownik jednostki organizacyjnej policji właściwy ze względu na stałe miejsce pełnienia służby przez poszkodowanego.

Z kolei komendant jednostki policji lub komendant szkoły zabezpiecza miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi następstwami takiego zdarzenia, jeżeli okoliczności to uzasadniają.

Zmiana eliminuje fikcyjne zabezpieczenie miejsca wypadku w sytuacji, kiedy jest to już zupełnie niepotrzebne.

Jednocześnie ze względu na charakter służby niektóre informacje niejawne nie będą ujawniane w protokole wypadkowym. Takie rozwiązanie umożliwi utrzymanie w tajemnicy działania policjantów prowadzonych np. w ramach operacji specjalnych, bez narażania ich na dekonspirację.

Z rozporządzenia wynika także, że protokół powypadkowy wraz z aktami postępowania wyjaśniającego szef jednostki przechowuje przez okres 10 lat.

Etap legislacyjny - dziś wchodzi w życie