Sławomir Czajka

menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

Czytelnik: Kilku wspólników chce założyć spółkę cywilną, która będzie zajmowała się sprzedażą hurtową samochodów osobowych i furgonetek przez internet. Czy mogą wybrać do rozliczeń z fiskusem ryczałt?

Ekspert: Decydując się na opodatkowanie przychodów w formie podatku zryczałtowanego, należy pamiętać, że wybór tej metody warunkuje wiele obostrzeń. Z jednej strony, dotyczą one formy prowadzenia działalności, z drugiej, maksymalnej kwoty przychodu, jaki można osiągnąć. Istotny jest także rodzaj świadczonych usług czy wreszcie obowiązki natury informacyjnej.

Art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jednoznacznie stanowi, iż opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Z powyższego wyraźnie widać, że z tej formy opodatkowania skorzystać mogą wspólnicy spółek cywilnych i jawnych. Z zakresu tej formy opodatkowania wyłączeni zostali jednak wspólnicy pozostałych spółek osobowych. Opodatkowania ryczałtem nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Wybierając tę postać opodatkowania, pamiętać także należy, że jest ona ograniczona maksymalną kwotą przychodów, którą można uzyskać (aktualny limit to 150 tys. euro). Ograniczenie to, choć pogląd ten kwestionowany jest przez władze skarbowe, nie powinno mieć zastosowania w pierwszym roku działalności (co potwierdził m.in. WSA w Warszawie w wyroku z 25.11.2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1037/2009).

Art. 8 wspomnianej ustawy zawiera wiele wyłączeń w zakresie rodzaju usług, których świadczenie wyklucza możliwość opodatkowania w tej formie. Nie obejmują one jednak usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów przez internet. Co więcej, art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b expressis verbis stanowi, iż taka działalność podlega opodatkowaniu 17-proc. stawką.

Podstawa prawna

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).