Władze powiatowe całkowicie wstrzymują rejestrację pojazdów – alarmuje Związek Dealerów Samochodów.

Reklama

– Zjawisko to dotyczy obecnie, według szacunków związku, około 30 proc. wydziałów komunikacji w Polsce m.in. w tak dużych aglomeracjach jak Kraków, Katowice czy Gdynia – wylicza Marek Konieczny, prezes ZDS.

W jego ocenie brak możliwości rejestracji pojazdów powoduje, że przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą samochodów nowych i używanych na terenie tych powiatów, nie są w stanie realizować swoich, dozwolonych przez rozporządzenie o stanie epidemii na obszarze RP , działań gospodarczych. Dotyczy to tak rejestracji samochodów przez klientów indywidualnych, jak i przez firmy leasingowe i flotowe.

– Brak możliwości rejestracji powoduje wynikające z warunków umownych zatory płatnicze i może spowodować utratę płynności finansowej firm dealerskich w masowej skali, a tym samym pogłębienie kryzysu gospodarczego spowodowanego obecną sytuacją – ostrzega Konieczny i wskazuje, że właśnie dlatego związek postanowił zwrócić się o pomoc do premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli władz wykonawczych i ustawodawczych.

Reklama

ZDS w piśmie prosi o wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. poprawki, która zapewniłaby polskim firmom motoryzacyjnym możliwość wykonywania dozwolonych prawem działań gospodarczych.

Reklama

Związek proponuje by w ustawie znalazł się następujący zapis:

Art. 6b. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Ograniczenia o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować ograniczeń w wykonywaniu zadań, które mogą w znacznym stopniu utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej nie objętej ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), w tym w szczególności rejestracji pojazdów.

3. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

– Wprowadzenie powyższych zapisów spowoduje, że wszystkie starostwa w Polsce będą mogły stworzyć model organizacyjny procedury rejestracji pojazdów dostępny tak dla profesjonalistów, jak i obywateli. Przykłady działań organizacyjnych realizowanych w ostatnich dniach przez wiele wydziałów komunikacji w Polsce pokazują, że da się utrzymać taką procedurę rejestracyjną nawet bez konieczności osobistego kontaktu z urzędnikiem – zauważa Konieczny.

– Związek Dealerów Samochodów w pełni rozumie i popiera ograniczenie osobistych wizyt obywateli i przedsiębiorców w urzędach, jednak zupełny brak możliwości rejestracji powoduje, powtórzmy to raz jeszcze, zatrzymanie bieżącej sprzedaży do firm leasingowych i innych klientów, co może prowadzić do poważnych konsekwencji gospodarczych dla branży motoryzacyjnej, w tym upadłości przedsiębiorstw i utraty tak istotnych dla polskiej gospodarki miejsc pracy argumentuje szef ZDS

W apelu do premiera ZDS podkreśla, że im sprawniej uda się zorganizować "kryzysowe" procedury administracyjne, mające na celu podtrzymanie działalności gospodarczej, tym mniej pieniędzy będzie potrzebował budżet państwa na pakiety pomocowe dla pracowników i przedsiębiorstw.