Jest czynnym podatnikiem VAT. Wykorzystuje w firmie samochód osobowy, przy nabyciu którego (w sierpniu 2011 r.) przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT w wysokości 60 proc., nie więcej niż 6 tys. zł. W listopadzie 2011 r. podatnik zlikwidował firmę. Czy w spisie z natury powinien ująć to auto?

Według Ministerstwa Finansów tak. Opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania przez podatnika VAT będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zasadę tę stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podatnicy są zobowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto podatnicy muszą załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem – jak podkreśla MF – podatnik ma obowiązek ująć auto w spisie z natury.

Podstawa prawna

Art. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).