A. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs "Uwaga! Dziura" (zwany dalej Konkursem), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w Al. Jerozolimskich 181 (zwaną dalej Organizatorem). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.
2. Fundatorem nagród jest: Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w: Warszawie, ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa (zwanym dalej Fundatorem)
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:
(a)a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu,
B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 26 marca do 6 kwietnia 2007 . Na stronie internetowej www.dziennik.pl (dalej "Czas Trwania Konkursu") .

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej "Nagrody"):
- nawigacja TP Lucca 3.3. szt. 1;
- radio San Diego MP27, szt. 2

Opis Nagród zostanie ogłoszony również na stronie www.dziennik.pl w Czasie Trwania Konkursu.
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

E. Przebieg konkursu.

1. W Czasie Trwania Konkursu, w dniach od 26 marca do 6 kwietnia 2007 r. na stronie www.dziennik.pl zostanie zamieszczona prośba o przesyłanie zdjęć dziur / wyrw w ulicach (dalej "Zadanie"). Rolą Uczestnika Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest wysyłanie w Czasie Trwania Konkursu, e-maila (dalej "E-mail") na adres podany na stronie www.dziennik.pl zawierający zdjęcie (dalej "Odpowiedź") wraz z opisem (adres dziury), adresem e-mail, danymi osobowymi oraz formułką "Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w treści e-mail przez Axel Springer Kontakt, Warszawa, ul. Jagiellońska 74 oraz Axel Springer Polska, Warszawa, ul. Domaniewska 52 w celach marketingowych, w tym na udostępnianie danych w tym samym celu innym administratorom danych.. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania".

2. Na fotografiach obok dziur musi być rozstawiony trójkąt ostrzegawczy - dla porównania wielkości.

3. Termin nadsyłania zgłoszeń określony jest na ostatni dzień konkursu 6 kwietnia 2007.

4. Nadesłanie przez uczestnika Zgłoszenia oznacza, że wyraża on zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w przypadku wygranej.

5. Każdy z Uczestników Konkursu może wygrać dowolną ilość nagród i brać udział w grze o nagrodę główną.

6. Wygrywają ci z Uczestników Konkursu, których zdjęcia zostaną najlepiej ocenione przez Komisję Konkursową.

7. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.dziennik.pl nie później niż 16 kwietnia 2007.


F. Odbiór Nagród.

1. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu drogą pocztową lub pocztą kurierską w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

3. W przypadku jeżeli wartość nagrody przewyższa kwotę 760 PLN brutto, nagrody wydane zostaną zwycięzcy po potrąceniu lub wpłaceniu przez Laureata, na konto Wydawcy, kwoty podatku w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 10 % wartości nagrody. Wydawca zobowiązany jest przekazać kwotę podatku do odpowiedniego urzędu skarbowego. Zapłata podatku jest warunkiem otrzymania nagrody.


G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
2. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych, jak również do publikowania tych danych na łamach portalu www.dziennik.pl. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. .
4. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
5. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
6. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową..
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.