Miejsce parkowania udostępnianych aut znajdować się będzie w miejscu zamieszkania pracownika. Zasady wykorzystywania samochodów służbowych zostaną określone w wewnętrznych regulacjach spółki oraz w umowach o używanie samochodu służbowego zawieranych z pracownikami. Czy w związku z przekazaniem aut służbowych pracownikom i zobowiązaniem ich do określonych świadczeń względem powierzonych pojazdów (np. garażowania w miejscu zamieszkania) z tytułu przejazdów z miejsca zamieszkania pracownika do siedziby spółki lub innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem firma będzie zobowiązana do ustalania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Przydzielenie samochodu służbowego, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie będzie stanowiło przychodu pracownika ze stosunku służbowego, jeżeli samochód ten będzie wykorzystywany w celach służbowych. W konsekwencji przejazdy z oraz do miejsca parkowania nie będą również generowały przychodu ze stosunku pracy.

Przejazdy te bowiem będą stanowiły realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie spółki wyrażające się przez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu.

Oznacza to, że przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania (miejscem zamieszkania) a miejscem pracy (siedzibą spółki lub innym miejscem wykonywania pracy), które będą realizacją zadań służbowych, nie będą stanowiły nieodpłatnego świadczenia. Zatem ich wartości nie będzie można uważać za podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód pracowników ze stosunku pracy.

Poprawność takiego stanowiska potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 września 2011 r. (nr ILPB2/415-642/11-2/JK).

Podstawa prawna

Art. 9, 10, 11, 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).