TEZA Przy niejednoznacznym charakterze i przeznaczeniu pojazdu organ podatkowy musi dokonać istotnego dla klasyfikacji porównania wielkości ładowności części osobowej z częścią towarową tego pojazdu.
Reklama
STAN FAKTYCZNY Właściciel firmy dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu samochodowego. Pojazd został nabyty w lutym 2008 r. i zarejestrowany na terytorium kraju jako samochód ciężarowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego naczelnik urzędu celnego ustalił, że nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód jest samochodem osobowym, tj. pojazdem przeznaczonym do przewozu osób.
UZASADNIENIE Istota sporu w sprawie sprowadza się do tego, czy prawidłowo zakwalifikowano do kodu Nomenklatury Scalonej wprowadzony na obszar Rzeczpospolitej Polskiej samochód.
Sąd podkreślił, że do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze CN, zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej.
Zgodnie z obowiązującą w 2008 roku nomenklaturą CN klasyfikacja taryfowa pojazdów samochodowych zależna jest od ich cech zewnętrznych oraz głównej funkcji pojazdu wynikającej m.in. z jego budowy i wyposażenia (kryterium klasyfikacji taryfowej w przypadku pojazdów samochodowych są takie cechy zewnętrzne, jak np.: brak okien, tapicerka, punkty mocowania przewożonego towaru; o wyborze właściwej pozycji decyduje główna funkcja pojazdu, która wynika m.in. z jego budowy i wyposażenia oraz przeznaczenia).
Odnosząc te przepisy do omawianej sprawy, sąd wskazał, że z dokumentów wynika, iż wbrew argumentacji decyzji brak jest jednoznacznych podstaw, aby nabyty przez skarżącego samochód można było uznać za samochód osobowy i zaklasyfikować go do pozycji 8703. Sąd wskazał, że klasyfikacja sprowadzonego pojazdu do kategorii samochodów osobowych z pozycji CN 8703 musi być poprzedzona ustaleniami świadczącymi o tym, że główną funkcją użytkową samochodu jest przewóz osób. Muszą o tym świadczyć niezbicie cechy konstrukcyjne i wyposażenie spornego pojazdu. W opinii sądu organy dokonały dowolnej oceny dominujących cech sprowadzonego samochodu. Sąd nie miał wątpliwości, że sprowadzone auto Toyota Hiace ma zamknięte nadwozie podzielone na część pasażerską i towarową stałą ścianą z oknem. Jest przystosowane do przewozu 5 osób, a część pasażerska wyposażona jest w elementy bezpieczeństwa w postaci pasów bezpieczeństwa oraz jest przeszklona. Natomiast część do przewozu towarów charakteryzuje się cechami, które w świetle powyższych wskazówek do pozycji CN 8704 upoważniają, aby zaliczyć sprowadzony pojazd do grupy pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów. Ponadto w dokumencie identyfikacyjnym pojazdu wskazano, w części dotyczącej rodzaju pojazdu, że jest to samochód ciężarowy, podrodzaj – furgon.W efekcie – stwierdził sąd – cechy i właściwości pojazdu, w tym jego wyposażenie i ogólny wygląd, nie pozwalają na jednoznaczne określenie charakteru przedmiotowego pojazdu, ponieważ spełnia on przesłanki wskazane w poz. 8703, jak i część przesłanek wymienionych w komentarzu do poz. 8704. Przesądza to o konieczności zastosowania innych kryteriów pomocniczych, jak chociażby wskazywane przez skarżącego kryterium proporcji ładowności przypadającej na część pasażerską i towarową.
Sąd podkreślił też, że do każdego importowanego towaru przypisany jest jeden odpowiedni kod taryfy celnej z przyporządkowaną do niego stawką celną, co oznacza, że towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji lub podpozycji z wyłączeniem wszystkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.
Wyrok WSA w Łodzi z 4 października 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 686/11, nieprawomocny.
KOMENTARZ EKSPERTA
Niektóre wskazówki wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 822/11), który dotyczył stanu prawnego sprzed akcesji do Unii Europejskiej, mogą odnosić się do toczonych obecnie sporów z organami celnymi w zakresie klasyfikacji pojazdów do prawidłowego kodu Scalonej Nomenklatury (co, oprócz konsekwencji związanych z należnościami celnymi, może mieć wpływ na opodatkowanie akcyzą – akcyzie nie podlegają samochody ciężarowe). O tym, czy dany pojazd służy do przewozu osób, czy towarów, nie musi decydować wyłącznie świadectwo homologacji wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Mimo że jest ono dokumentem urzędowym, to organy podatkowe mogą przeprowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe, by ustalić właściwy kod Scalonej Nomenklatury. W przypadku pojazdów mających cechy zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, jak wskazał z kolei WSA w Łodzi w wyroku z 4 października 2011 (sygn. akt III SA/Łd 686/11), zalecane jest wręcz przeprowadzenie takiego postępowania. Pomocne w tym zakresie będą wskazówki zawarte w notach wyjaśniających do Scalonej Nomenklatury.