Czym jest leasing?
Umowa leasingu została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Zawierając taką umowę finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (leasingobiorca) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Reklama

W rzeczywistości oznacza to, iż przedsiębiorstwo, zajmujące się działalnością leasingową nabywa w swoim imieniu daną rzecz, w naszym przypadku samochód, po czym przekazuje ją do używania podmiotowi (osobie fizycznej, spółce), z którym zawarł umowę leasingu, do używania. W zamian otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie, zwane ratami leasingowymi.

Czy leasing jest opłacalny?
Leasing stanowi alternatywę dla tych, których nie stać na kredyt, jak również dla tych, dla których kredyt samochodowy nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Nabycie samochodu w leasingu to często oszczędność. Z racji prowadzonej działalności firmy leasingowe dysponują u sprzedawców samochodów większymi rabatami. Dzięki temu sam pojazd będzie tańszy. Dzięki temu firmy leasingowe są w stanie zaoferować potencjalnym leasingobiorcą lepsze warunki. Najczęściej zawarcie umowy leasingowej wiąże się z mniejszymi formalnościami, niż wzięcie kredytu na zakup samochodu.

W ramach leasingu niekiedy będziemy mogli liczyć także na usługi dodatkowe takie, jak rozmaite pakiety ubezpieczeniowe (serwisowanie, samochód zastępczy). Może się to jednak wiązać z dodatkowymi opłatami.

Specyfika leasingu
Należy jednak pamiętać, iż leasing jest jednak specyficznym rozwiązaniem i różni się od tradycyjnego nabycia samochodu. Przede wszystkim przy leasingu nie stajemy się właścicielem samochodu. Pozostaje nim nadal firma leasingowa. Przejście własności na klienta jest możliwe dopiero po upływie czasu, na jaki zawarta została umowa i tylko wtedy, gdy strony w umowie zawarły klauzulę wykupu przedmiotu leasingu.

Przy umowie leasingu właścicielem samochodu pozostaje firma leasingowa. To oznacza, że korzystający z samochodu będzie musiał się liczyć z pewnymi ograniczeniami, np. z zakazem używania samochodu przez osoby trzecie.

Więcej informacji znajdziesz na moto.wieszjak.pl