Co do zasady umowa sprzedaży samochodu może być zawarta w dowolnej formie. Oznacza to, że przeniesienie własności może nastąpić nawet ustnie. Niemniej jednak należy zadbać o pisemną umowę. Będzie to niezbędne zwłaszcza przy przerejestrowaniu samochodu na nowego właściciela.
Przy rejestracji pojazdu musimy wykazać się szeregiem dokumentów. Istotne jest zwłaszcza wykazanie się przez petenta dowodem własności pojazdu.

Reklama

Obowiązek ten wynika z art. 72 Prawa o ruchu drogowym. Przy rejestracji samochodu będzie to właśnie umowa sprzedaży. Dlatego też warto o tym pamiętać przy zakupie i sporządzić pisemną umowę.

O ile kupując samochód z salonu, zawsze będziemy podpisywać pisemną umowę, o tyle nie jest to zawsze zasadą przy zakupie używanych samochodów, zwłaszcza wtedy, gdy nie jest to zbyt wygórowana cena.

Inne / Fotograf Johan Wingborg

Co jeszcze przy rejestracji?Oprócz tego przy rejestracji będzie potrzebne okazanie:

• karty pojazdu, jeżeli była wydana,

• wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane,

• zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

• dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

• dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

• dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Więcej informacji znajdziesz na Moto.wieszjak.pl