Anna Łukaszewicz-Obierska

Reklama

radca prawny, partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Działalność podatnika wymaga częstych podróży. Jak powinien uwzględnić w podatkowej księdze wydatki na parkowanie auta, gdy jedzie na spotkanie z klientami?

Wydatki na parkowanie samochodu poniesione w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną działalnością mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisów ustawy o PIT, jeżeli tak jak inne wydatki tego typu są poniesione w celu uzyskania przychodu.

Warunki prawidłowego wykazania opłat parkingowych dla osób rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Co do zasady podstawą do udokumentowania poniesionego kosztu jest sporządzenie dowodu księgowego, który musi zawierać wiarygodne określenie daty i przedmiotu operacji gospodarczej, stron w niej uczestniczących oraz ich podpisy. Rozporządzenie przewiduje, że wydatek związany z parkowaniem samochodu może być również stwierdzony przez tzw. dowód wewnętrzny. Jest on dokumentem zaopatrzonym w datę i podpis osoby, która opłatę parkingową uiściła, oraz określającym wysokość opłaty i informacje o zdarzeniu, z jakim jest ona związana. Do takiego dowodu należy dołączyć oryginał biletu z parkometru, kuponu lub biletu jednorazowego. Na odwrocie kwitu parkingowego lub dowodu wewnętrznego wskazać trzeba, jakiej sprawy koszt ten dotyczy (np. nazwa klienta).

Używany przez podatnika samochód, za którego parkowanie uiszczana jest opłata, nie musi być wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jednak w takim przypadku wszelkie wydatki (w tym opłaty parkingowe) z tytułu jego używania nie mogą być wyższe niż kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w przepisach. W innym razie nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Ponadto w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).