Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował wyniki z kontroli ponad 1500 stacji paliwowych jaką przeprowadziła Inspekcja Handlowa. Ponad 3 proc. skontrolowanych stacji w 2009 roku sprzedawało benzynę i olej napędowy nie spełniające norm jakościowych - rok wcześniej było to 4,2 proc. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły 0,78 proc. sprawdzonych placówek w porównaniu z 5,81 proc. w roku 2008.

Reklama

Jak pokazuje raport z kontroli przeprowadzonych w 2009 roku, polepszyła się jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych - 3,08 proc. przebadanych próbek nie spełniało norm (rok wcześniej było to 4,2 proc.). W przypadku oleju napędowego wymaganiom nie odpowiadało 3,75 proc. (w 2008 roku - 4,23 proc.), a wlewanej do baków benzyny - 2,58 proc. przebadanych (rok wcześniej 4,18 proc.).

>>>Niemcy pożądają samochodów znad Wisły

Lista stacji paliw - od 15 do 31 stycznia 2010
pobierz plik

Przeprowadzona w 2009 roku kontrola jakości gazu LPG wykazała nieprawidłowości w przypadku 0,78 proc. sprawdzonych stacji (rok wcześniej było to 5,81 proc.). Odstępstwa od norm jakościowych stwierdzono w województwach: lubuskim - 6,25 proc. skontrolowanych stacji, łódzkim - 2,38 proc., lubelskim - 2,27 proc., śląskim - 2,04 proc. i mazowieckim - 1,12 proc.


>>>Auto się psuje? Masz 10 lat napraw za darmo


W niektórych próbkach benzyny odkryto niewłaściwą prężność par. Niedotrzymanie wymagań odnośnie lotności benzyn, tj. składu frakcyjnego i prężności par, prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika, niebezpieczeństwa zaburzenia pracy, a nawet nagłego unieruchomienia silnika. Jeśli chodzi olej napędowy, to w tym paliwie wymagań nie spełniała temperatura zapłonu - zbyt wysoka powoduje spadek wydajności pracy silnika i wzrost emisji substancji chemicznych do środowiska. Zbyt niska stwarza niebezpieczeństwo wybuchu.

>>>Nowa tarcza na policyjne radary! Rewolucja

W obu rodzajach paliwa stwierdzono zbyt wysoką zawartość siarki. To pierwiastek, który ma duży wpływ na wielkość i rodzaj emisji spalin z wydechu auta oraz własności korozyjne paliwa. Siarka niszczy katalizator obniżając jego wydajność i sprawność.

Zobacz, gdzie wykryto paliwo złej jakości - czytaj dalej>>>

Inspekcja Handlowa sprawdzała też jakość oferowanych na rynku biopaliw ciekłych. Kontrola przeprowadzona w 9 województwach wykazała nieprawidłowości w przypadku 6 próbek paliw - 33,3 proc. skontrolowanych. Łącznie kontrolą objęto dziewięć stacji i tyle samo hurtowni.

Inspekcja Handlowa przeprowadziła również kontrole stacji, na które napłynęły skargi konsumentów, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 1394 próbek oleju napędowego i benzyny na 774 stacjach zakwestionowano 68: 48 oleju napędowego (6,65 proc.) i 20 benzyn (2,98 proc.).

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono na stacjach, na których w latach poprzednich kwestionowano jakość oferowanych konsumentom paliw - 13,2 proc. (w 2008 roku - 20 proc.). Odstępstw od wymagań jakościowych nie zanotowano w województwie podlaskim. Niewielki odsetek zanotowano również w województwach wielkopolskim (1,25 proc.), dolnośląskim (1,88 proc.) i mazowieckim (1,99 proc.), najwięcej zaś w opolskim (16,67 proc.) i lubuskim (10 proc.).

Czytaj dalej>>>Z kolei z hurtowni pobrano 35 próbek. Zastrzeżenia inspektorów IH wzbudziło 4,44 proc. próbek oleju napędowego (w 2008 roku bez zastrzeżeń), parametry jakościowe benzyny nie były przekroczone (w 2008 roku - 2,96 proc.).

Inspektorzy Inspekcji Handlowej przebadali również 10 próbek lekkiego oleju opałowego pobranych od 10 przedsiębiorców w zakresie zawartości siarki - wszystkie spełniały wymagania jakościowe. Kontrolą objęto siedem województw.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2009 roku IH skierowała do prokuratur 90 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto postępowania w 64 przypadkach: do sądów skierowano 7 aktów oskarżenia, 37 spraw umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, nie wykrycia sprawcy i znikomej szkodliwości czynu, 17 jest w toku. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości - grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Czytaj dalej>>>IH wydała ponadto 16 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 76 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne - w tym dotyczące 21 stacji z kontroli prowadzonej w roku 2008. Prezes URE ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.


Objaśnienia symboliki literowej w załączonych tabelach:


D - oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone

Reklama

G - Gęstość w temp. 15ºC

MON - Motorowa liczba oktanowa MON

RON - Badawcza liczba oktanowa RON

S - Zawartość siarki

Sf 100 - Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje

Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje

Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje

Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje

Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje

Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury

Sf-FBP - Temperatura końca destylacji

Sf-R - Pozostałość po destylacji

TZ - Temperatura zapłonu

VP - Prężność par, DVPE

E - przekroczona zawartość eterów,

O - przekroczona zawartość tlenu,

Me - przekroczona zawartość metanolu,

B - przekroczona zawartość benzenu.

Czytaj dalej>>>Do tabeli z LPG

MON - motorowa liczba oktanowa MON,

DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien),

SWR - siarkowodór,

S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej),

CU - badanie działania korodującego na miedzi (1 godzina w temperaturze 40ºC),

ODP - R- pozostałość po odparowaniu,

WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC,

TWVP- temperatura, w której względna prężność par jest mniejsza niż 150 kPa,

Woda - zawartość wody,

Zapach - zapach.

W tabelach, obok wyżej wymienionych symboli, podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.