Reklama

Po zmianach przygotowanych przez resorty transportu, budownictwa i gospodarki morskiej będzie również określała czas pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem.

Zmiany wynikają z dostosowania polskich przepisów do dyrektywy 2002/15/WE.

W zmienionej ustawie znaleźć ma się przepis określający tygodniowy wymiar czasu pracy kierowców przedsiębiorców.

Zgodnie z projektem średni tygodniowy czas ich pracy nie będzie mógł przekraczać 48 godzin. Będzie mógł być przedłużony do 60 godzin, jeżeli w ciągu 4 miesięcy nie została przekroczona średnia 48 godzin na tydzień.

Konsekwencją ograniczenia czasu pracy jest także wprowadzenie przepisów określających jego ewidencjonowanie.

Kierowcy wykonujący działalność na własny rachunek będą musieli prowadzić ewidencję czasu pracy np. w formie zapisów na wykresówkach, wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego albo innych dokumentów potwierdzających czas pracy.

Kierujący przedsiębiorca będzie musiał ją przechowywać przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu okresu, którego dotyczyła.

Projekt przewiduje także wprowadzenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie pracy. Za wykonywanie przewozu w okresie przekraczającym tygodniowy wymiar czasu pracy kara ma wynosić 1000 zł. Kwota grzywny będzie rosła o 100 zł za każde rozpoczęte 30 minut przekroczenia norm. Kara za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy dla kierowcy pracującego na własny rachunek ma wynosić 1000 zł.

Rząd chce również zmienić wykaz zadań Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja będzie mogła kontrolować czas pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem.

Za czas jazdy powyżej norm grozić będzie kara w wysokości 1 tys. zł