TEZA Umieszczenie na dachu pojazdu baneru spełnia kryteria zakazu zawartego w art. 18 ust. 5 lit. c) ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 ze zm. ).

STAN FAKTYCZNY Inspektorzy transportu przeprowadzili kontrolę samochodu osobowego, na dachu którego zamontowane było urządzenie techniczne zawierające nazwę oraz numer telefonu. Na bokach pojazd posiadał dodatkowe oznakowanie. W trakcie kontroli wykonano dokumentację fotograficzną kontrolowanego pojazdu i okazanych dokumentów oraz sporządzono protokół kontroli.

Inspektor transportu nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł z tytułu wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z naruszeniem zakazu umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych. Dodatkowo nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 500 zł z tytułu wykonywania transportu drogowego z naruszeniem dotyczącym dokumentacji pracy kierowcy w zakresie wystawienia kierowcy zaświadczenia poświadczającego jego zatrudnienie oraz spełnianie wymagań określonych w ustawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę przedsiębiorcy. Uznał, że licencja, której wypisem legitymował się kierujący pojazdem, uprawniała wyłącznie do wykonywania przewozów okazjonalnych. Licencja ta nie spełniała warunków określonych w art. 6 ustawy o transporcie dla wykonywania transportu drogowego taksówką. Licencja na krajowy transport drogowy osób nie uprawnia bowiem do wykonywania transportu drogowego taksówką.

Według sądu – ustawodawca wyraźnie wskazał, że na wykonywanie transportu drogowego wymagana jest odpowiednia licencja, do otrzymania której przedsiębiorca musi spełniać konkretne warunki, inne dla licencji na przewozy okazjonalne oraz inne dla licencji taksówkowej. Skutkiem tej regulacji zostały ograniczone uprawnienia dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na podstawie licencji uprawniającej do przewozów okazjonalnych w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy osób na podstawie licencji taksówkowej. Przedsiębiorca natomiast takiej licencji nie posiadał.

W skardze kasacyjnej przedsiębiorca podnosił, że akta sprawy nie potwierdzają, iż pojazd wyposażony był w podświetlane lampy. Niepodłączone do wewnętrznej instalacji elektrycznej plastykowe puszki nie są lampami ani innymi urządzeniami technicznymi. Według przedsiębiorcy zobowiązany był on jedynie do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i spełnieniu wymogów ustawy, które powinno zostać okazane w toku kontroli drogowej przez kierowcę. Zatem nie może ponosić odpowiedzialności za nieokazanie przez kierowcę zaświadczenia.

UZASADNIENIE Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Za prawidłowe uznał ustalenia dotyczące umieszczenia na dachu skontrolowanego pojazdu urządzenia technicznego zawierającego określoną nazwę oraz numer telefonu. Okoliczności te znajdują potwierdzenie w treści protokołu z kontroli pojazdu oraz na zdjęciach pojazdu sporządzonych przez przeprowadzającego kontrolę funkcjonariusza Inspekcji Transportu Drogowego. Umieszczenie na dachu pojazdu baneru spełnia kryteria zakazu zawartego w art. 18 ust. 5 lit. c ustawy o transporcie.

NSA podkreślił, że wprowadzenie tego zakazu było podyktowane potrzebą zapewnienia skutecznej ochrony przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką, a także pasażerów przed wprowadzeniem w błąd co do rodzaju przewozu. Umieszczony na dachu pojazdu podświetlany baner z napisem określonej treści naruszał zatem zakaz ustanowiony w art. 18 ust. 5 lit. c ustawy o transporcie.

NSA wyjaśnił również, że wykonywaniem transportu drogowego osób jest nie tylko samo przemieszczenie się pojazdu wraz z kierowcą na określonej trasie, lecz także złożenie przez przewoźnika oferty na przewóz, skierowanej do potencjalnych klientów, czego wyrazem może być oczekiwanie na klienta w pojeździe gotowym do wykonania usługi przewozowej. Taka zaś sytuacja miała miejsce w trakcie kontroli.

Ważne

Ustawodawca wyraźnie wskazał, że na wykonywanie transportu drogowego wymagana jest odpowiednia licencja, do otrzymania której przedsiębiorca musi spełniać konkretne warunki, inne dla licencji na przewozy okazjonalne oraz inne dla licencji taksówkowej

Wyrok NSA z 12 stycznia 2012 r., sygn. akt II GSK 1398/10.

KOMENTARZ EKSPERTA

dr Michał Kowalski

asystent sędziego NSA

W orzecznictwie NSA konsekwentnie podtrzymywane jest stanowisko, zgodnie z którym w ustawie o transporcie drogowym obowiązują odmienne zasady wykonywania przewozów okazjonalnych pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (pojazdem niebędącym taksówką) i przewozów wykonywanych na podstawie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonywanie transportu drogowego, który obejmuje także przewóz okazjonalny, wymaga uzyskania stosownej licencji. Jednak licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką ma wyjątkowy charakter, a jej udzielenie wymaga spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych wymagań określonych w art. 6 ustawy o transporcie. Odmienność w tym zakresie potwierdza art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie. Przewiduje on zakaz umieszczania i używania taksometru oraz umieszczania na pojeździe oświetlenia i oznakowania charakterystycznego dla taksówki w przypadku, gdy pojazdem do 9 osób łącznie z kierowcą wykonywany jest przewóz okazjonalny w transporcie drogowym. W tego typu sprawach chodzi o ustalenie, czy zainstalowane na dachu pojazdu urządzenie sugeruje, że oznaczony nim pojazd jest taksówką. Wspomniany przepis ma zapobiegać wprowadzaniu w błąd potencjalnych klientów, którzy mogą uważać, że odbywają podróż taksówką, a w istocie odbywają podróż pojazdem, który nie spełnia standardów wymaganych dla taksówki, zaś kierujący pojazdem nie ma kwalifikacji taksówkarza. Należy eliminować przypadki wykonywania transportu drogowego pojazdem upodobnionym do taksówki i omijania tym samym restrykcyjnych przepisów dotyczących uzyskiwania licencji dla taksówkarzy.